Piastów: Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego JUNO przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie, w oparciu o załączony audyt energetyczny
Numer ogłoszenia: 176325 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161205 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Piastowa, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów, woj. mazowieckie, tel. 22 723 01 05, faks 22 723 01 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego JUNO przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie, w oparciu o załączony audyt energetyczny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego JUNO przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie, w oparciu o załączony audyt energetyczny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ