Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych w budynku usługowo - mieszkalnym położonym przy ul. Wiejskiej 2 - 4 we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 176143 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154833 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, faks 071 7777506.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych w budynku usługowo - mieszkalnym położonym przy ul. Wiejskiej 2 - 4 we Wrocławiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych w budynku usługowo - mieszkalnym położonym przy ul. Wiejskiej 2 - 4 we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m. in.: 1) I ETAP opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę: a) konsultacje z Zamawiającym, b) sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, c) uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej, d) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 2) II ETAP wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: a) remont dachu, b) remont elewacji, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) roboty zewnętrzne przy budynku m.in. wykonanie opaski betonowej, izolacji fundamentów, e) roboty elektryczne, w szczególności wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami, przebudowa instalacji oświetlenia (w obrębie wejścia do budynku).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.00.00.00-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 249319,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ