Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na wykonanie remontu laboratorium dydaktycznego biotechnologii w budynku A-2 PWr, znak post: AC/BZP/240/2015
Numer ogłoszenia: 177231 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Wrocławska , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3202182,3203145, faks 71 3202143.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na wykonanie remontu laboratorium dydaktycznego biotechnologii w budynku A-2 PWr, znak post: AC/BZP/240/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. USŁUGA: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze we wszystkich branżach) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na wykonanie remontu laboratorium dydaktycznego biotechnologii: pomieszczenia nr 17,18,19,20,21,22,23,23a,b,c,24,25,26,27,33(zimny pokój) w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Łukasiewicza 2 we Wrocławiu. 1.2. Przedmiot umowy obejmuje następujące Etapy: a) Etap I: - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem; - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej wraz z wyposażeniem; b) Etap II: - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ). 1.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia: - pisemnego zobowiązania (oryginału) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z określeniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 1.3. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczony notarialnie odpis) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.4. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. 2. Zawartość oferty: Oferta musi się składać z: 1) dokumentów i oświadczeń wymienionych w V rozdziale SIWZ; 2) Formularza ofertowego Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ; 3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. VI pkt 4.4 SIWZ); 4) (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. IV pkt 11 SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany niniejszej umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: 1) zmiany osób, danych kontaktowych lub numerów rachunków bankowych stron wskazanych w niniejszej umowie; 2) powstania konieczności dostosowania zapisów niniejszej umowy do zmian w obowiązującej legislacji; 3) zmiana terminu realizacji umowy bądź jej zakresu w przypadku: a) doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego, bądź organu administracji publicznej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie, b) zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, c) wydawanie decyzji i uzgodnień przez jednostki zewnętrzne z przekroczeniem terminów określonych przepisami prawa lub gdy takich brak z przekroczeniem przeciętnych terminów reakcji w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, iż dołożył wszelkich możliwych starań dla uzyskania uzgodnień i decyzji w terminie, d) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, e) udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia uzupełniającego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże: a) iż udzielenie zamówienia uzupełniającego realizowanego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego oraz b) zakres czasowy niezbędnego do przedłużenia okresu realizacji zamówienia uzupełniającego lub części zamówienia uzupełniającego pozostającego w funkcjonalnym technicznie związku z realizacją zamówienia podstawowego. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego zgodnie z zapisem powyżej jest wyłącznie dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez Zamawiającego zamówienie uzupełniające w całości lub w części winno być realizowane w tym samym czasie oraz na tym samym zakresie obszarowym co zakres rzeczowy umowy podstawowej. 3. W związku z treścią art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: 1) w przypadku zmian stawki podatku od towarów i usług: a) podwyższenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT, b) obniżenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT. Zmiany o których mowa w lit. a) i b) niniejszego punktu nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Z chwilą wystąpienia podstawy do zmiany (tj. wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających stawkę podatku VAT pozostającą w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy) następuje ona automatycznie. 2) w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian zasad podlegania i/lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie w jakim zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: a) jeżeli zmiany o których mowa w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu powodują wzrost kosztów wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać kwotę zwiększającą koszt wykonania zamówienia w formie kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzględnieniem zaistniałych zmian, jak również wykazać wpływ zmiany na realizację niniejszej umowy, czasokres występowania wpływu oraz przedstawi dokumenty wykazujące zatrudnienie osób i czasokres zatrudnienia pracowników, których zmiana dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jeżeli pracownicy ci uczestniczyć będą w jej realizacji nie przez cały okres jej trwania lub w niepełnym wymiarze pracy odpowiednią kalkulację proporcjonalną, b) jeżeli zmiany o których mowa w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu powodują obniżenie kosztów wykonania zamówienia Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego (w zależności od zakresu wprowadzonych zmian legislacyjnych): - listę pracowników Wykonawcy oddelegowanych wyłącznie do realizacji niniejszej umowy, a objętych zmianami o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3 ) uPZP, - listę płac dotyczącą pracowników wskazanych w tir. 1, z uwzględnieniem wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz z odpowiadającym jej wyciągiem z listy płac za okres bezpośrednio poprzedzający wprowadzenie zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3 ) uPZP, - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS, dotyczące pracowników wskazanych w tir. 1, - oświadczenia Wykonawcy oraz odpowiadające mu oświadczenia każdego z pracowników o których mowa w tir. 1 w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze kontynuowania zatrudnienia w całym okresie realizacji niniejszej umowy, - innych, nie ujętych powyżej dokumentów potwierdzających wpływ zmian regulacji ustawowych wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na zmianę wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zmiany o których mowa § 17 ust. 3 pkt. 2 niniejszej umowy wymagają zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.pwr.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, pok.409, 50-370 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, pok.409 - sekretariat, 50-370 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie