Polkowice: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg i chodników w obrębie garaży przy ulicy Polnej w Polkowicach
Numer ogłoszenia: 176619 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153385 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 84 74 121, faks 076 72 46 780.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg i chodników w obrębie garaży przy ulicy Polnej w Polkowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie realizowane na podstawie specustawy drogowej - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 687). Teren objęty opracowaniem: dz. geod. nr 283/2, 354/1, 354/2, 354/3, obręb 1 miasta Polkowice - załącznik nr 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego (jezdnie, miejsca parkingowe, plac manewrowy, zjazdy do geodezyjnie wydzielonych posesji, chodniki, zagospodarowanie terenu), b) uzyskanie uzgodnienia rozwiązania koncepcyjnego stanowiącego podstawę opracowania projektu budowlanego (5 egz.) oraz projektu wykonawczego wg § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: -miejsca parkingowe (maksymalnie 10 miejsc postojowych), -należy zapewnić bezpieczną odległość projektowanej drogi (pierwszy zjazd z ul. Polnej) od istniejącego zbiornika na wody opadowe, ewentualnie należy uwzględnić przebudowę istniejącego zbiornika, -wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do projektowanego otwartego chłonnego zbiornika na wody opadowe z uwzględnieniem istniejących urządzeń chłonnych, -budowa oświetlenia (zaprojektować oświetlenie, które nie będzie kolidowało z siecią elektroenergetyczną wysokiego napięcia), -uwzględnić istniejące elementy drogowe (istniejące krawężniki, chodniki, ścieżki, odwodnienie, przepust (w okolicach zjazdu z ul. Dąbrowskiego), zjazdy do istniejącego utwardzenia dróg dojazdowych do garaży (w obrębie ul. Dąbrowskiego). -przebudowa istniejących sieci infrastruktury podziemnej (jeżeli zaistnieje konieczność), -połączenie projektowanych dróg z ulicą Polną i H. Dąbrowskiego, -uzyskanie wszelkich uzgodnień dot. infrastruktury technicznej, c) opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem - 2 egz., d) przygotowanie mapy do celów projektowych, e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 2 egz., f) opracowanie przedmiarów robót dla każdej branży - 2 egz., g) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej branży - 2 egz., h) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz., i) uzyskanie w niezbędnym zakresie i na swój koszt dla projektu budowlanego: opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami za wyjątkiem opłat przyłączeniowych i opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, j) uzyskanie decyzji środowiskowej jeżeli jest wymagana oraz wykonanie podziałów geodezyjnych, k) uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań materiałowych, l) odbycie w ramach wynagrodzenia ofertowego co najmniej dwóch konsultacji z Zamawiającym w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia, m) odbycie w ramach wynagrodzenia ofertowego czterech nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych, n) złożenie kompletnego wniosku i uzyskanie decyzji na realizację robót budowlanych. Opracowania, o których mowa w pkt. a) - h) będą przekazane Zamawiającemu również w wersji elektronicznej. Ich przygotowanie nastąpi w oparciu o oprogramowanie: a) pkt. a) - e), h) - środowiska CAD, Open Oficce, b) pkt. f) - g) Norma 3.xx, Norma Pro, lub innym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby rozwiązania projektowe zapewniały: a) odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z całej zlewni, b) usunięcie kolizji z ewentualną przebudową sieci (podziemnej i napowietrznej) i innych elementów infrastruktury znajdującej się w obrębie opracowania ( w tym istniejące sieci wysokiego napięcia), c) uwzględnienie ujemnych wpływów eksploatacji górniczej w formie odrębnego opracowania wraz z kosztorysem i przedmiarem, d) etapowość zadania. Do dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158536,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ