Cewice: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo - Cewice wraz z infrastrukturą.
Numer ogłoszenia: 176259 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292998 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo - Cewice wraz z infrastrukturą..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt budowlany i wykonawczy na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo-Cewice wraz z infrastrukturą 1.Dane do projektowania 1)Ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m i długości 2,5-2,7 km ( w tym od ul. Myśliwskiej w Cewicach w kierunki Maszewa do torów 2,1-2,2 km, od torów do skrzyżowania Maszewo - 0,4 -0,5 km). W projekcie nie uwzględniać dz. 42 należącej do PKP, na tym odcinku ruch rowerowy będzie odbywał się jezdnią. Projekt remontu drogi powiatowej 1324G oraz rozgraniczenia drogi powiatowej na tym odcinku stanowią załączniki do SIWZ. 2)Projekt musi uwzględniać warunki określone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku - pismo stanowi załącznik do niniejszego postępowania dot. pkt 1. 3)Oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej Nr 1324G w m. Cewice należy zaprojektować od dz. 469 (od ul. Myśliwskiej) w kierunku Maszewa do ul. Jaśminowej.( załącznik graficzny w załączeniu) 4)Projektowana linia energetyczna do zasilania oświetlenia drogowego ( 500- 550 m) zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W projekcie zastosować słupy ocynkowane o H=8-9 m, oprawy oświetleniowe z redukcją mocy lub LED ( do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania) 5)W m. Cewice nie obowiązuje m.p.z.p. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych. 2)Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów. 3)Przygotowanie dokumentów do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę wraz z ich złożeniem do odpowiednich organów 4)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 5)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę . 6)Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 7)Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie ciąg pieszy, które będą podstawą złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych. 8)Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. 9)Wykonanie operatu wodnoprawnego dot. odwodnienia ciągi pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane) 10)Badania geotechniczne gruntu. 11)Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu, celem wyznaczenia do ewentualnej wycinki drzewa kolidujące z przebiegiem ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej wraz z uzyskaniem zgody na ich wycinkę od właściwych organów. 12)Opracowanie projektu budowlanego ciągu pieszo-rowerowego, wjazdów, zjazdów , oświetlenia drogowego informacji BIOZ - w 5-ciu egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej. 13)Opracowanie projektu wykonawczego ciągu pieszo-rowerowego, wjazdów, zjazdów , oświetlenia drogowego, - w 4-ech egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej. 14)Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu - w 4-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 15)Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich wg. branż z tabelą elementów scalonych po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej . 16)Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 17)Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF (tekst), JPG (rysunki) do publikacji. 3. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 1)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) 2)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462). 3)Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm) 4)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 poz. 463) 5)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 6)Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 7)Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ