Żukowo: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy ulicy Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budowę wjazdów w drogi wewnętrzne
Numer ogłoszenia: 176343 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo , ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. +48 58 6858300, faks +48 58 6858300.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy ulicy Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budowę wjazdów w drogi wewnętrzne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy ulicy Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budowę wjazdów w drogi wewnętrzne. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ulicy Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budowę wjazdów w drogi wewnętrzne, 2) wykonanie prac geodezyjnych obejmujących projekty podziałów działek wchodzących w zakres zamówienia (jeżeli będą niezbędne dla realizacji zamówienia); 3) przygotowanie dokumentów i wniosku w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 4) uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID; 3) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (prawo opcji). Opis zamówienia. Zaprojektować zatoki autobusowe wraz z zabudową rowu melioracyjnego na wysokości ul. Granicznej w Pępowie. Dojście do przystanku autobusowego w Pępowie (kierunek Gdańsk) - poprzez teren nad istniejącym przepustem. W dokumentacji uwzględnić przebudowę oświetlenia kolidującego z zatokami autobusowymi. Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w taki sposób, aby uzyskać wymagane prawem natężenie oświetlenia drogi i sąsiadujących ciągów pieszo - rowerowych. Należy zaprojektować dojścia do przystanków autobusowych - ciągi piesze, pieszo - rowerowe - przed i za zatokami (w tym na długości ok 220 m w przypadku zatoki autobusowej przy ul. Granicznej do wysokości działki o nr ewid. gruntów nr 50/1 obręb Pępowo) oraz od ul. Granicznej w kierunku działki o nr ewid. gruntów 644/3 w Żukowie. Zaprojektować zjazdy do działek o nr ewidencyjnych: 46/20 w Pępowie oraz 646/12 w Żukowie.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2, 71.24.50.00-7, 71.24.60.00-4, 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4, 45.11.12.50-5, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 250.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b cyt. ustawy, podmiot ten musi uczestniczyć w realizacji zamówienia w takim zakresie zamówienia, dla której wykonawca polega na jego zasobach. Nie można przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia doświadczenia bez osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania tych podmiotów (nazwy i adresy) jako podwykonawców na formularzu OFERTA. 2.Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów to składa w formie pisemnej zobowiązanie innego podmiotu, które w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości określi: 1) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, 2) nazwę, dane adresowe innego podmiotu, 3) zakres zobowiązania innego podmiotu (jakie zasoby udostępnia), 4) przedmiot zobowiązania (czego dokładnie zobowiązanie dotyczy), 5) w jaki sposób zobowiązanie będzie realizowane: w jaki sposób konkretne zasoby będą udostępnione i wykorzystywane przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, w jakim okresie czasu itp., 6) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. Zamawiający musi znać treść łączącego inny podmiot i wykonawcę stosunku zobowiązaniowego, wynikających z niego praw i obowiązków, aby móc dokonać analizy i oceny rzeczywistego i realnego udostępnienia oraz korzystania z zasobów podczas realizacji zamówienia. Podmiot udostępniający zasoby składa wraz z zobowiązaniem oświadczenie, iż odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia deklarowanych zasobów podczas realizacji zamówienia. W celu wykazania przez wykonawcę dysponowania zasobami innego podmiotu wykonawca może przedstawić jedną z umów nazwanych, regulowanych postanowieniami Kodeksu Cywilnego jak i oświadczenia woli innego podmiotu. Jeżeli przedmiotem udostępnienia będą wiedza i doświadczenie to zobowiązanie powinno wprost wskazywać na jednoczesne uczestnictwo udostępniającego w realizacji zamówienia i określeniu charakteru tego uczestnictwa. Zobowiązanie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu innego podmiotu (podpisy czytelne, a w przypadku kiedy podpisy są nieczytelne - opatrzone pieczątkami imiennymi). Do pisemnego zobowiązania należy dołączyć: 1) dokument, z którego będzie wynikało, kto jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu innego podmiotu, a jeżeli podmioty te będą uczestniczyły w realizacji w realizacji zamówienia (podwykonawstwo): 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (OŚWIADCZENIE NR 3); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wszystkie zobowiązania należy składać w oryginale. Dokumenty innych podmiotów podpisują osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je oświadczeniem, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe ma zastosowanie odpowiednio do innych podmiotów. 4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oferta powinna zawierać pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika (lidera) do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 2) każdy z wykonawców zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów / oświadczeń potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych, 3) każdy z wykonawców składa INFORMACJĘ NR 1 w zakresie przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 5. Jeżeli oferta wykonawców tworzących konsorcjum i ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6. Jeżeli inaczej uregulowano zasady współpracy i reprezentacji przedsiębiorców w spółce cywilnej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika (lidera) do reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta spółki cywilnej zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy spółki cywilnej. 7. Upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo) winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo w swojej treści winno jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 8. OŚWIADCZENIE NR 1, INFORMACJĘ NR 1 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 9. Wszystkie oświadczenia oraz inne załączniki do oferty winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy. Wszystkie dokumenty (z zastrzeżeniem punktu 7 i punktu 8) muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy - na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu. Oświadczenia oraz załączniki dotyczące podmiotów udostępniających zasoby podpisują odpowiednio osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu tych podmiotów. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę lub pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 3. 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu wykonania zamówienia, 2) wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 3) udziału osób - projektantów. 4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, badań, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) przedłużanie terminów uzgadniania dokumentacji projektowej przez organy administracji lub inne podmioty, 3) utrudnianie przez właścicieli nieruchomości dostępu do nieruchomości, 4) konieczności wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, 5) rezygnacji z realizacji części zamówienia, 6) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 7) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej w postaci prac dodatkowych, równoważnych, ale nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego i w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu projektowania, usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, uzyskania lepszego efektu użytkowego przedmiotu zamówienia. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia, 2) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej w postaci prac dodatkowych, równoważnych, ale nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego i w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu projektowania, uzyskania lepszego efektu użytkowego przedmiotu zamówienia, 3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 6. Zmiana osób - projektantów może nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 2) utraty uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę osoby, 3) wykreślenia osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 7. W przypadku zmiany osób Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu nowe osoby o niegorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Poza przypadkami określonymi w poprzedzających paragrafach umowy i ust. 3, zmiany umowy mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy, 3) wystąpią przyczyny niezależne od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 4) wystąpią środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu. 9. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10.Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 1) zmianę koordynatora za strony zamawiającego, 2) zmianę koordynatora ze strony wykonawcy, 3) zmianę rachunku bankowego, 4) zmiany adresowe. 11.Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w ust. 10.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zukowo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żukowie, ul.Gdańska 52, 83-330 Żukowo; Referat Zamówień Publicznych. Cena specyfikacji w wersji papierowej - 20,00 PLN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo; pok. nr 3 - Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie