Czarny Dunajec: Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec
Numer ogłoszenia: 177049 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155313 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, woj. małopolskie, tel. 018 2613540, faks 018 2613530.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec; b) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec - zgodnie z uchwałą Nr VII/63/2015 r. Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 czerwca 2015 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5, 71.22.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 599111,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ