Gliwice: Pierwsze zamówienie uzupełniające do umowy nr OZ/B/15/27/HP w sprawie termomodernizacji budynków Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej wraz z łącznikiem przy ul. Krzywoustego 4 i 6 w Gliwicach - Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych. Oznaczenie sprawy: OZ/B/15/67/HP
Numer ogłoszenia: 176827 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, faks 32 2371171, 2372194 , strona internetowa www.polsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pierwsze zamówienie uzupełniające do umowy nr OZ/B/15/27/HP w sprawie termomodernizacji budynków Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej wraz z łącznikiem przy ul. Krzywoustego 4 i 6 w Gliwicach - Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych. Oznaczenie sprawy: OZ/B/15/67/HP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie remontu elewacji ceglanej. 2. CPV: 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45.32.00.00-6 roboty izolacyjne, 45.41.00.00-4 tynkowanie, 45.26.00.00-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych, 45.26.10.00-4 roboty w zakresie wymiany rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie. 3. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2016 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Pierwsze zamówienie uzupełniające do umowy nr OZ/B/15/27/HP

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA