Kraków: Postępowanie o zamówienie publiczne podzielone na 5 zadań na dostawę stacji komputerowych, monitorów LCD, komputerów przenośnych oraz komputerów osobistych typu ALL In One
Numer ogłoszenia: 176187 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Krakowie , Al. Krasińskiego 11 B, 31-111 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6290200, faks 012 4216757.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o zamówienie publiczne podzielone na 5 zadań na dostawę stacji komputerowych, monitorów LCD, komputerów przenośnych oraz komputerów osobistych typu ALL In One.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 40 sztuk komputerów stacjonarnych, 125 szt. monitorów LCD, 10 szt. komputerów przenośnych, 30 sztuk komputerów osobistych typu All In One.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający działając na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odstępuje od żądania wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmian terminów realizacji zamówienia wynikających z działania siły wyższej; zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej - dopuszczalna jest poprawa w zakresie omyłki

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.ic.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Izba Celna w Krakowie al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 08:00, miejsce: Izba Celna w Krakowie al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa do siedziby Zamawiającego 20 szt. komputerów stacjonarnych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa do siedziby Zamawiającego 20 szt. komputerów stacjonarnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa do siedziby Zamawiającego 125 szt. monitorów LCD zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa do siedziby Zamawiającego 10 szt. komputerów przenośnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa do siedziby Zamawiającego 30 szt. komputerów osobistych typu All-In-One zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..