Kraków: Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023
Numer ogłoszenia: 176271 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI

SEKCJA I: KONCESJODAWCA

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na rozwój systemu roweru miejskiego w Krakowie oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023.

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Do zadań Operatora będzie należeć rozwój i utrzymanie systemu Krakowskiego Roweru Miejskiego KMK Bike (dalej KMK Bike) w latach 2016-2019/2023. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku koncesji na usługi prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków wraz z płatnością koncesjodawcy. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji..

Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy oraz wzór wniosku o zawarcie umowy koncesji znajdują się na stronie internetowej Koncesjodawcy pod adresem http://zikit.krakow.pl/sprawy-urzedowe/przetargi.

Termin wykonania przedmiotu koncesji: Umowa koncesji będzie wykonywana w latach 2016-2019/2023.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) WADIUM

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria:

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA

Warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom koncesjodawcy skutkujące niedopuszczeniem ofert do oceny i porównania: 1) Treść oferty jest niezgodna z opisem warunków koncesji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 2) Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3) Oferta została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert.

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA

Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania 1) Nie złożono żadnego wniosku o zawarcie umowy koncesji. 2) Nie złożono żadnej oferty dopuszczonej do oceny i porównania. 3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub w interesie Koncesjodawcy. 4) Wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy koncesji na usługi. 5) Wystąpiły przeszkody formalno - prawne uniemożliwiające zawarcie umowy koncesji a przeszkód tych nie udało się usunąć w terminie jednego roku od upływu terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. 6) Wszyscy Kandydaci złożą oświadczenie, że nie są zainteresowani dalszym uczestniczeniem w negocjacjach

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 18.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 budynek B, sekretariat p. 118 czynny w godz. 7.30 do 15.30..