Grodzisko Dolne: Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków
Numer ogłoszenia: 177161 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisko Dolne , 37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie, tel. 017 24-36-003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Uzupełniony harmonogram realizacji usługi ( wg załącznika nr 4 do Specyfikacji ) . 2. Uzupełniony formularz - Podwykonawcy ( wg załącznika nr 6 do Specyfikacji )

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2) Zawarcie umowy nastąpi w terminie: a) nie krótszym niż 5 dni, licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną b) nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób 3) Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2, jeżeli: a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 4) Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - z wyjątkiem zmian przewidzianych w SIWZ 5) Umowa , o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności cel działania , czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidziany przez każda ze stron, oraz zasady dokonywania rozliczeń. 6) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy 1.Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego , w szczególności : - wstrzymanie wykonywania usługi przez Zamawiającego - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac projektowych B. Zmiany osobowe 1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami. 2. Zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy lub inne osoby legitymujące się równoważnym i uprawnieniami. 3. Zmiana podwykonawcy , przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem , potencjałem technicznym i osobowym ; 4. Rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy , o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, C. Pozostałe zmiany 1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy z godnie z SIWZ; 2. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; D. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Prawo zamówień publicznych; 1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego , zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców ); 2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów ze stronami; 3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych Szczegółowe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - wzór umowy - załącznik nr 3 do specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.grodziskodolne.pl/index.php?id=210
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 125a pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 125a pok. nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie