Lublin: Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie przez okres 24 miesięcy
Numer ogłoszenia: 176575 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 , ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7413 703, faks 81 7413 703.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie przez okres 24 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie przez okres 24 miesięcy. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym : 1. Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów ZSO nr 1. 2. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o pow. 452.85 m2-zał. Nr 6 - za kwotę 3100 zł brutto/miesiąc. 3. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o pow.16.m2 za kwotę 500 zł brutto/miesiąc 4. Zamawiający użyczy nieodpłatnie pomieszczenia jadalni o pow.250.0 m2 na czas prowadzenia żywienia. Ad.1 Przedmiotem zamówienie jest przygotowywanie i podawanie obiadów dla uczniów ZSO nr 1. Szacunkowa ilość obiadów wynosi do 300 dziennie. Zamawiający szacuje, że przez cały okres zamówienia ilość posiłków wyniesie: - obiadów 126 000. - zalecany wsad do kotła min. 3.40 zł, nie więcej niż 3,70 Zamawiający będzie refundował Wykonawcy różnicę pomiędzy ceną całkowitą obiadu a wsadem do kotła. Koszty wsadu do kotła będą pokrywane przez uczniów korzystających z posiłków poprzez bezpośrednie regulowanie opłat na rachunek wskazany przez Wykonawcę lub bezpośrednio u Wykonawcy. Refundacja dotyczy tylko uczniów ZSO nr 1. Podana ilość obiadów jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu . Wydawanie obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 01.01.2016 r.- do 31.12.2017 r od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu ferii letnich w godzinach 11.25-14.00 W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, wydawanie obiadu odbędzie się o innej godzinie - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego i umieszczenie w gablocie przy stołówce szkolnej. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: - zupa: gramatura ok. 250 ml i kaloryczność ok. 200 kcal, - drugie danie: gramatura ok. 400 gram i kaloryczność ok. 600 kcal, - deser: np. kompot, owoc, napoje owocowe lub warzywne o poj. Do 200 ml. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: - jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, - w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego), - co najmniej 1 raz obiad z drugim daniem rybnym. -potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez dodatków konserwujących, barwiących, sztucznie aromatyzowanych, - w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, - do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów spożywczych - oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane zaś do smażenia olej roślinny rafinowany, stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli (obniżona zawartość sodu) - ważna jest estetyka potraw i posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać sie ze stanem technicznym pomieszczeń ,urządzeń, instalacji .itp. Transport posiłków powinien odbywać się w naczyniach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw . Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej takie jak : - porcjowanie posiłków - nalewanie zupy do waz i umieszczenie ich na stolikach -nalewanie i podawanie zupy na stoliki dla klas 1-3 SP - rozkładanie i zbieranie talerzy i sztućców - codzienne sprzątanie pomieszczeń jadalni po posiłkach - organizacja zbierania należności za wydawane posiłki oraz terminowe rozliczanie się z działem księgowości szkolnej za dzierżawione pomieszczenia - organizacja zgłoszeń odpisów za nie korzystanie z posiłków (zwolnienia lekarskie) Koszty związane z dystrybucją ,wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ,wywóz resztek poobiadowych ponosić będzie Wykonawca Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do : - utrzymania czystości i porządku na terenie stołówki i pomieszczeń kuchennych zgodnie z wymogami odpowiednich służb sanitarnych , - wyposażyć na własny koszt wynajęte pomieszczenia w urządzenia i naczynia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej . - na własny koszt Wykonawca przeprowadzi niezbędne prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności . - na własny koszt Wykonawca przeprowadzać będzie konserwacje , naprawy , przeglądy okresowe, zgodnie z technologią użytkowania i prawem budowlanym. Ad.2 -dzierżawa pomieszczeń kuchennych i magazynowych o powierzchni 452.85 m2 czynsz za wynajem pomieszczeń za kwotę 3100.00 zł/miesięcznie + media. Warunki zapłaty czynszu określa wzór umowy. Ad.3 - dzierżawa pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o powierzchni 16 m2 w godzinach od 8.00- 14.30 czynsz za wynajem w kwocie 500.00zł/miesięcznie+ media Warunki zapłaty czynszu określa wzór umowy. Ad.4 - Użyczenie pomieszczenia jadalni o pow.250.0m2 na czas prowadzenia żywienia Opłata miesięczna za używane media naliczana jest następująco: - gaz na podstawie faktury z Zakładu Gazowniczego (wykonawca jedyny odbiorca gazu) - woda , energia elektryczna , -naliczanie wg.wskazań podliczników - centralne ogrzewanie -naliczane proporcjonalnie w ilości dzierżawionej powierzchni w stosunku do całkowitej powierzchni szkoły. Opłata okresowa za : przeglądy gazowe , kominowe i wentylacyjne na podstawie faktur, rachunków wystawianych dla zamawiającego . Należności za media płatne do 20 dnia kolejnego miesiąca na podstawie noty obciążeniowej. Zamawiający wymaga od wykonawcy świadczenia usług (przygotowywania posiłków) w pomieszczeniu zamawiającego oraz najmu pomieszczeń za kwotę określoną w niniejszej SIWZ i wzorze umowy..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie zgody Rady Miasta Lublin na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i magazynowych oraz sklepiku w ZSO nr 1 3. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach: a. Zmiana obowiązującej stawki VAT; b. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z budżetu szkoły lub wytycznych dotyczących realizacji budżetu; c. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; d. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu Cywilnego (tzw. rażąca strata); e. Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku określonym w ustępie 4, pkt. a, zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej te zmiany przepisów dotyczą. W przypadku określonym w ustępie 4 pkt. b zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie Planu Budżetu Szkoły lub nowych wytycznych dotyczących realizacji budżetu. W przypadku określonym w ustępie 4 pkt. c zmiany mogą dotyczyć rodzajów posiłków i zmniejszenia ceny posiłku o kwoty odpowiadające cenie rodzajów posiłków, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana ceny posiłków przez Wykonawcę jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. 5.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6.Zamawiający dopuszcza w każdym roku kalendarzowym wzrost cen posiłków Wykonawcy o wskaźnik inflacji (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podanych przez GUS). 7. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np.zmiana nr rachunku bankowego), 9. Strona która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 10. Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zso1.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta ul. Radzyńska 5 20-850 Lublin Sekretariat Szkoły - Pokój nr A-4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie