Warszawa: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 na potrzeby Archiwum Sił Powietrznych wraz z budową i przebudową towarzyszących urządzeń budowlanych na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Sprawa nr 99/2015
Numer ogłoszenia: 176465 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury , Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6840328, faks 022 8250803, 6846704.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 na potrzeby Archiwum Sił Powietrznych wraz z budową i przebudową towarzyszących urządzeń budowlanych na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Sprawa nr 99/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa i rozbudowa budynku nr 2- stołówka do nowych potrzeb magazynowo - biurowych- Archiwum Sił Powietrznych wraz z budową i przebudową towarzyszących urządzeń budowlanych na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Ogólne parametry obiektu po przebudowie: 1. Budynek archiwum : - powierzchnia użytkowa: ok. 1315,1 m2, - kubatura: ok. 8876,9 m3, - ilość kondygnacji: 1 nadziemna. 2. Zbiornik ppoż. o poj.- 150 m3. 3. Parking naziemny: 10 miejsc postojowych (w tym: 1 dla samochodów dostawczych/ciężarowych .) II. Charakterystyka robót stanowiących przedmiot zamówienia: 1. Przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu - stołówki wraz z towarzyszącymi instalacjami i kompleksowym wyposażeniem w zakresie dostosowania do nowych potrzeb użytkowych (magazyny zbiorów archiwalnych, pomieszczenia: aneksji, kwarantanny, komory fumigacyjnej, udostępniania zbiorów, itp. związane z archiwizowaniem zasobów, biurowe, socjalne, sanitarne i techniczne, itd.), obowiązujących przepisów ogólnobudowlanych (w tym: dla osób niepełnosprawnych) i resortowych. 2. Przebudowa przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, cieplnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi (w tym: zbiornik ppoż.). 3. Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb SAP, SKD, CCTV i SWiN oraz sieci telefonicznej i komputerowej. 4. Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych. 5. Budowa parkingu. 6. Budowa oświetlenia zewnętrznego. 7. Wykonanie robót związanych z nasadzeniami i zielenią. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (wg wykazu poniżej), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami gwarancji. Uwaga! Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, wskazane w specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji technicznej. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i że może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 1) Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, i liczba elementów składowych) 2) Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 3) Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) 4) Parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.) 5) Wyglądu (struktura, faktura, barwa) Przyjęte w przedmiarze oraz dokumentacji technicznej nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: a) rozruch technologiczny zainstalowanych instalacji i urządzeń, b) szkolenie pracowników, c) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, d) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i scenariusza pożarowego, e) przeprowadzenie utylizacji odpadów, f) wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych do prawidłowego zrealizowania umowy, a nie przewidzianych w projektach, g) uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, h) opracowanie wykazu środków trwałych. Wykonawca w ramach złożonej oferty zapewni bezpłatny 3 miesięczny serwis gwarancyjny i konserwację zapewniający utrzymanie przedmiotu umowy w ciągłym ruchu, począwszy od dnia dokonania odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.52-0, 45.42.11.46-9, 45.26.23.11-4, 45.26.25.00-6, 45.42.11.00-5, 45.42.11.46-9, 45.33.11.00-7, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.12.20-4, 45.33.20.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.31.23.11-0, 45.31.43.10-7, 45.31.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium wysokości - 370 000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej, oraz posiadaniu aktualnych zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, a także: Kierownik budowy, kierownicy robót branżowych oraz pracownicy realizujący prace w zakresie branży telekomunikacyjnej winni posiadać: b) pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; Instalatorzy/konserwatorzy systemów alarmowych i zabezpieczeń mechanicznych winni posiadać dodatkowo: c)zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, świadectwo / zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania / konserwacji systemów alarmowych klasy SA-3 (SA4) zgodnie z normą obronną NO-04-A004 oraz świadectwo ukończenia kursu pracownika zabezpieczenia technicznego w zakresie montażu, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania (lub odpowiednika) Formularz oferty Oświadczenie dot. uwzględnienia w cenie oferty pomniejszenia kosztów o wartość materiałów z rozbiórki Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania Oświadczenie dot. zastosowania urządzeń/materiałów równoważnych do wykazanych w dokumentacji projektowej Zaleca się załączenie do oferty : Kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian (zgodnie z art. 144 PZP) postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 2) osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy. 3) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w tym: - rezygnacja z podwykonawstwa, - zmiana zakresu podwykonawstwa. 4) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. 5) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, b) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, któremu nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, c) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania, bieżącej realizacji robót itp., d) wykonanie zamówień dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia lub zamówień uzupełniających, e) zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania zamówienia w przypadku określonym w pkt. 4), f) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu, g) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m.in.: - nieprzewidywanych warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, - niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, - wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ, - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego, - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, - uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 6)zmniejszenie zakresu umowy w przypadku: a) zmiany przeznaczenia obiektu, b) zmian organizacyjnych Zamawiającego, c) nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego. 7) zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgoda Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego. 8) zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania. 9) zmiana wynagrodzenia ryczałtowego dopuszczona jest w Kodeksie cywilnym poprzez art. 632 § 1 i 2 jedynie w procedurze sądowej gdy spełnione są dwa warunki: - musi zaistnieć zmiana stosunków, której nie można było przewidzieć, - wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą. 10) zmiany technologii wykonania robót. 11) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a niezależnych od stron. Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szi.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, p.147.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, p.118.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie