Pińczów: Przebudowa drogi Gacki (wieś) na działkach nr 81/3, 110, 178, 195 obr. 11 od km 0+000 do km 0+491, dł. 491mb
Numer ogłoszenia: 176631 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305228 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3573871 do 75, faks 41 3572645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Gacki (wieś) na działkach nr 81/3, 110, 178, 195 obr. 11 od km 0+000 do km 0+491, dł. 491mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: Przebudowa drogi Gacki wieś na działkach nr 81/3, 110, 178, 195 obr. 11 od km 0+000 do km 0+491, dł. 491mb na odcinku o dł. 491,0 mb. Zakres rzeczowy zamierzenia: ścinanie poboczy o gr. 10,0 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km, wraz ze skropieniem poboczy środkiem chwastobójczym; wykonanie przepustu rurowego pod zjazdem. wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym -śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 10,0 cm; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o szer. 3,10m warstwa wiążąca i gr. 4,0 cm i warstwa ścieralna o szer. 3,00m i 3,00 cm grubości; wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości 0,25m; wysypanie istniejących zjazdów indywidualnych kruszywem z zagęszczeniem mechanicznym w celu wyrównania ich poziomu do nowo wykonanej nawierzchni średnia grubość po zagęszczeniu 15,0 cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113666,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ