Koluszki: Przebudowa drogi powiatowej nr 2918 E we wsi Zygmuntów gmina Koluszki.
Numer ogłoszenia: 176757 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154013 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 65, 95-040 Koluszki, woj. łódzkie, tel. 044 7256700, faks 044 7145840.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2918 E we wsi Zygmuntów gmina Koluszki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2918 o długości około 362 m, we wsi Zygmuntów, gmina Koluszki.Zakres rzeczowy obejmuje: a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni,b) roboty ziemne i korytowanie, c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,d) ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z AC,e) wzmocnienie poboczy destruktem i kostką brukową betonową, f) wykonanie nowych zjazdów indywidualnych z kostki brukowej,g) przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki brukowej,h) budowę chodników z kostki brukowej, i) budowę utwardzonego pobocza z kostki brukowej,j) ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie odwodnienia liniowego z betonowych korytek przejezdnych,k) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Projekt budowlano - wykonawczy - Załącznik nr 8 do siwz, b) Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do siwz c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót - Załącznik nr 10 do siwzd) Projekt czasowej organizacji ruchu - Załącznik nr 11 do siwz e) Projekt stałej organizacji ruchu - Załącznik nr 12 do siwz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.24.00-6, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 449478,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ