Ropa: Przebudowa i remont dróg leśnych na terenie Leśnictwa Szymbark i Magura
Numer ogłoszenia: 176379 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150481 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Łosie, Łosie 39, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 18 3534719, faks 18 3534719.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe, państwowa jednostka nie posiadajca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont dróg leśnych na terenie Leśnictwa Szymbark i Magura.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielono na dwie części: I część zamówienia Remont drogi leśnej nr inw. 220/778 w Leśnictwie Szymbark: Zadanie obejmuje - profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni jezdni i poboczy, - odmulenie i profilowanie rowów otwartych, - remont przepustów pod korpusem drogi wraz z umocnieniami, - odbudowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów i placu składowego. Szczegółowy opis wykonania i odbioru robót oraz jakość i ilości przyjętych do zastosowania materiałów do realizacji zamówienia zawiera się w dołączonym do niniejszej SIWZ (załącznik nr 9a), dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunku, przedmiarze robót. II część zamówienia Przebudowa drogi leśnej nr 1 w Leśnictwie Magura Zadanie obejmuje - odmulenie i profilowanie rowów otwartych, - remont przepustów pod korpusem drogi wraz z umocnieniami, - odbudowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, - Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym - wykonanie warstw z masy bitumicznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont drogi leśnej nr inw. 220/778 w Leśnictwie Szymbark

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi leśnej nr 1 w Leśnictwie Magura

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 564973,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ