Mława: Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w Mławie
Numer ogłoszenia: 176355 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156383 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w Mławie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w Mławie. Zakres zamówienia: Etap II w pasie drogowym ulicy Olsztyńskiej obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PVC-U dn 200 od K19 do Ki16, długości 63,00mb, przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PVC-U dn 160-3 szt., długości 24,90m w pasie drogowym ulicy Szpitalnej obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PVC-U dn 200 od K28 do Ki21, długości 123,30mb przebudowę i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PVC-U dn160-4 szt., długości 53,80m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ, Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu, dokonana niezbędnych uzgodnień oraz wprowadzi na czas prowadzenia robót budowlanych. Użyte w opisie technicznym określenia wskazujące znaki towarowe, pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy odczytywać wraz z wyrazami -lub równoważne-. Opis przedmiotu zamówienia dopuszcza rozwiązania równoważne wymagane przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178370,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ