Warszawa: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów konstrukcyjnych i elementów podobnych narzędzi, narzędzi ręcznych, profili 2/2015/WIP-ITW
Numer ogłoszenia: 177001 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239952 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 849 97 95, faks 22 849 94 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów konstrukcyjnych i elementów podobnych narzędzi, narzędzi ręcznych, profili 2/2015/WIP-ITW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Materiały konstrukcyjne i elementy podobne, narzędzia, narzędzia ręczne, profile zgodnie z SIWZ dostępną na stronie zamawiającego (http://www.wip.pw.edu.pl/wydzial/zamowienia-publiczne/przetargi-wip).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.10.00.00-1, 44.51.10.00-5, 44.51.00.00-8, 44.30.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: narzędzia ręczne i narzędzia skrawające

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15418,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: materiały konstrukcyjne i elementy podobne, profile

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10260,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ