Katowice: Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015r.
Numer ogłoszenia: 176657 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299096 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2563537; 32 2077440, faks 32 2571396; 32 2077440.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z przygotowaniem i realizacją szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015r. - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Ochrona danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania - miejsce realizacji szkolenia: Miasto Bielsko - Biała; powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Udostępnianie informacji publicznej - miejsce realizacji szkolenia: Miasto Bielsko - Biała; powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2312,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 4   

Nazwa: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole i placówce - miejsce realizacji szkolenia: Miasto Bielsko - Biała; powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1975,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 6   

Nazwa: Ochrona danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania - miejsce realizacji szkolenia: Miasto Częstochowa; powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 7   

Nazwa: Udostępnianie informacji publicznej - miejsce realizacji szkolenia: Miasto Częstochowa; powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2312,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 8   

Nazwa: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole i placówce - miejsce realizacji szkolenia: Miasto Częstochowa; powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1975,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 10   

Nazwa: Ochrona danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze; powiaty: gliwicki, tarnogórski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 11   

Nazwa: Udostępnianie informacji publicznej - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze; powiaty: gliwicki, tarnogórski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2312,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 12   

Nazwa: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole i placówce - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze; powiaty: gliwicki, tarnogórski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1975,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 14   

Nazwa: Ochrona danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój; powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 15   

Nazwa: Udostępnianie informacji publicznej - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój; powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2312,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 16   

Nazwa: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole i placówce - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój; powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1975,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 18   

Nazwa: Ochrona danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Katowice, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 19   

Nazwa: Udostępnianie informacji publicznej - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Katowice, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2312,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 20   

Nazwa: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole i placówce - miejsce realizacji szkolenia: Miasto: Katowice, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1975,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ