Duszniki-Zdrój: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ OBIEKTU BIATHLONU ZIMOWEGO I LETNIEGO NA JAMROZOWEJ POLANIE W DUSZNIKACH - ZDROJU - ETAP I
Numer ogłoszenia: 176265 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 300694 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Duszniki Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ OBIEKTU BIATHLONU ZIMOWEGO I LETNIEGO NA JAMROZOWEJ POLANIE W DUSZNIKACH - ZDROJU - ETAP I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej Obiektu Biathlonu Zimowego i Letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju, w tym wykonanie robót:z zakresu branży instalacyjno-elektrycznej:budowa sieci zasilania punktów naśnieżania,wykonanie przyłącza wody do zbiornika na Jamrozowej Polanie, Z zakresu branży drogowej (przebudowa tras biathlonowych): przebudowa i budowa tras biatlonowych na długości ok. 1030 m, budowa elementów umocnień (gabiony, ścianki typu L), budowa placu utwardzonego, pow. ok. 1750 m2,budowa poszerzenia istniejącej trasy biatlonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa, Książki przedmiarów oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.23.14.00-9, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.11.10.00-8, 45.12.32.20-7, 45.23.31.20-6, 45.22.38.00-4, 45.23.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3315404,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ