Warszawa: Remont 11 klatek schodowych z częścią podziemną budynku przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 177017 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161153 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 11 klatek schodowych z częścią podziemną budynku przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu 11 klatek schodowych z częścią podziemną w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Przedmiarze robót - Załącznik Nr 7 do siwz, Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 8 do siwz, projekcie umowy - Załącznik Nr 9 do siwz i siwz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 455846,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ