Tarnowskie Góry: Remont budynku Ratusza - instalacja hydrantów wewnętrznych w budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Rynek 4.
Numer ogłoszenia: 176947 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240872 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3933600, 3933855, faks 032 3933602.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Ratusza - instalacja hydrantów wewnętrznych w budynku Ratusza w Tarnowskich Górach - Rynek 4..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wymianę balustrady zewnętrznej wieży budynku Ratusza. Zakres robót obejmuje: 1.Przebudowę istniejącego pomieszczenia WC w piwnicy z wydzieleniem pomieszczeń: hydroforni i WC (roboty budowlane, wykończeniowe i inne), 2.Przebudowę instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i wentylacji. 3.Rozbiórkę schodów wewnętrznych przylegających do pomieszczenia WC w piwnicy, 4.Wykonanie fundamentu pod hydrofor, 5.Wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia hydroforni wraz z zabudową drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, 6.Wymianę istniejącego okna w pomieszczeniu hydroforni na okno o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, 7.Rozbiórkę ściany wewnętrznej nośnej w pomieszczeniu 04 (gospodarczym), 8.Przebudowę istniejących otworów drzwiowych w trzech pomieszczeniach piwnicznych wraz z zabudową nowych drzwi, 9.Zabezpieczenie dwuteowników stalowych nadproży do klasy odporności ogniowej R 120, a stropów R 60 w elementach objętych opracowaniem, 10.Zabudowę dwóch pionów hydrantów wewnętrznych wraz z kompletnymi szafkami p.poż. 11.Wymianę balustrady zewnętrznej wieży. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej wykonania przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.30.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149009,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ