Koszalin: Remont laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego w budynku B-C przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie
Numer ogłoszenia: 176711 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Koszalińska , ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, faks (094) 34-78-636.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego w budynku B-C przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego w budynku przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia opisują następujące kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45332200-5 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Opis robót: 1. Roboty budowlane Wykonanie robót ma na celu przystosowanie pomieszczeń objętych modernizacja do pełnienia funkcji laboratoriów zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez wymianę i dostosowanie instalacji do nowych potrzeb, wymianę i naprawę elementów wykończenia wnętrz (tynki, okładziny ścienne, posadzki, malowanie). W zakres robót wchodzi: -demontaż wymienianej stolarki drzwiowej i okiennej, rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych i ceramicznych, rozebranie okładzin ścian. demontaż istniejących instalacji elektrycznych i sanitarnych w zakresie wynikającym z załączonych przedmiarów. -wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych w zakresie wynikającym z załączonych przedmiarów i wskazań Zamawiającego. -naprawa tynków w pomieszczeniach łącznie ze skrobaniem farb, wykonaniem przecierek w koniecznym zakresie i wykonaniem gładzi gipsowych na całości ścian. Zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu 107 oraz 4 sztuk naświetli z uzupełnieniem tynków. skucie starych okładzin ceramicznych ścian i wykonanie nowych z płytek 20x25cm w kolorach jasnych do uzgodnienia na etapie realizacji, w zakresie wynikającym z przedmiaru robót. Przed wykonaniem nowych okładzin należy na wskazanych powierzchniach wykonać hydroizolacje z elastycznej masy uszczelniającej. -naprawa istniejących podłoży oraz ich uzupełnienie w miejscach po skuciu posadzek. Wykonanie nowych posadzek z płytek GRES o wymiarach 30x30cm, nieszkliwionych, barwionych w masie, antypoślizgowych R10. Dobór koloru na etapie realizacji. Należy przed położeniem posadzki wykonać hydroizolacje z elastycznej masy uszczelniającej. -montaż drzwi wewnętrznych wyposażonych w dwa zamki patentowe i samozamykacz. -malowanie pomieszczeń w kolorze białym, dwukrotne z gruntowaniem, farba lateksowa 2.Roboty sanitarne. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących instalacji: 1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej na bazie elektrycznych podgrzewaczy wody 2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 3. Wewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej 4. Wewnętrzna instalacja c.t. do nagrzewnic w centrali wentylacyjnej 5. Wewnętrzna instalacja gazowa 6. Instalacja wentylacji mechanicznej Instalacja wody zimnej i ciepłej, zakres robót obejmuje wykonanie: -instalacji wodociągowej wody zimnej z przebudową głównego przewodu rozprowadzającego z rur ocynkowanych Dn:15-80 mm -instalacji cwu z elektrycznymi podgrzewaczami wody Instalacja kanalizacji sanitarnej , zakres robót obejmuje wykonanie: -instalacji kanalizacji sanitarnej z przebudową poziomów w posadzce, włączeniem odprowadzeń ścieków do istniejących i nowo-projektowanych pionów. -Instalacji kanalizacji technologicznej z przebudowa istniejących poziomów w posadzce i wykonaniem nowej instalacji dla projektowanych pomieszczeń laboratoryjnych -montażu przyborów: umywalek, zlewów, zlewozmywaków, misek ustępowych wraz z przynależną armaturą -montażu wpustów podłogowych -montaż kominków wentylacyjnych na zakończeniu pionów kanalizacyjnych na dachu Instalacja kanalizacji technologicznej, zakres robót obejmuje wykonanie: -przebudowę poziomów w posadzce w budynku B-C, włączenie w istniejący poziom nowo projektowanej części kanalizacji technologicznej. -montażu przyborów: umywalek, zlewów, zlewozmywaków, misek ustępowych wraz z przynależną armaturą, podłączenie digestoriów, stołów laboratoryjnych itp -montażu wpustów podłogowych Instalacja sanitarna ciepła technologicznego , zakres robót obejmuje wykonanie: -na obiegu w rozdzielni c.o. zainstalować pompę obiegową elektroniczną energooszczędną sterowaną programatorem dostarczonym wraz z centralą wentylacyjną -instalacji c.t. z rur stalowych, czarnych, średnich, ze szwem wg PN-80/H-74200, DN 50 i 40mm, zasilającej nagrzewnice w trzech centralach wentylacyjnych, przy centrali montaż zaworu mieszającego, 3-drogowego, zaworów odcinających, odpowietrzających i zaworu regulacyjnego f-my ASV-C Instalacja gazowa , zakres robót obejmuje wykonanie: -montaż instalacji gazowej z rur stalowych, czarnych, średnich, bez szwu 15-32mm, -podłączenie urządzeń gazowych stanowiących własność Inwestora Instalacja wentylacji mechanicznej, zakres robót obejmuje wykonanie: -instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zład nr 1 dla pomieszczeń 107-110 -instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zład nr 2 dla pomieszczenia 106 -instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej zład nr 6 , wentylacja wywiewna z urządzeń Pracowni badania zbóż. -instalacja wywiewna z digestoriów szt. 3 oraz znad stołów laboratoryjnych szt.4, pom. 108 i 109 3.Roboty elektryczne Zakres robót elektrycznych do wykonania w pomieszczeniach: 106bc, 107bc, 108bc,109bc, 110bc, przyległy korytarz komunikacyjny. W remontowanych pomieszczeniach istniejące stare instalacje elektryczne należy usunąć. Wskazane urządzenia i aparaty elektryczne należy zdemontować. W remontowanych pomieszczeniach należy zachować istniejące gniazda (przyłącza) telefoniczne i internetowe, czujki systemu SWiN. Zgodnie z załączonymi planami (rysunkami), kosztorysem i szczegółowym opisem w SiWZ, należy wykonać zasilanie rozdzielnicy R3 (YKY 5x25mm2). Do montażu i zasilenia są także rozdzielnice pomieszczeń TP 107bc oraz TP 109bc. W remontowanych pomieszczeniach należy wykonać instalacje: - oświetleniową (oprawy LED, YDY 3x1,5mm2 /750V), - gniazd wtyczkowych 230V (YDY 3x2,5mm2 /750V), - siły (5P, 400V), - instalację logiczną (kat. 6), - zasilania stołów laboratoryjnych i wewnętrzną instalacje wyposażenia stołów lab., - zasilania centrali wentylacyjnej i wentylatorów, - zasilania przepływowych ogrzewaczy wody Należy wykonać modernizację instalacji odgromowej na dachu budynku, poprzez przyłączenie zwodów pionowych (montowanych na podstawach betonowych) w miejscu montażu wszystkich wentylatorów, metalowych kanałów wyrzutni powietrza. Po pracach instalacyjnych należy wykonać badania instalacji elektrycznej i pomiary oświetlenia. Inwestor po zakończeniu prac na dzień odbioru wymaga pełnej dokumentacji powykonawczej. 4. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy - Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. - Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację właściwości użytkowych, niezbędne atesty, aprobaty techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów) równoważnych, tj. o parametrach równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wymaganych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp. Ponadto, w związku z art.30 ust.4 i 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót stanowiących przedmiot zamówienia. 5. Zamawiający wymaga udzielenia min.36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót) 6.Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny ..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.22.00-5, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) ogłoszenia o zamówieniu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.2.2.1) Zgodnie z art.26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia podpisane przez te podmioty. Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 5 do SIWZ Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającego się o zamówienie odpowiedniego zasobu i wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) jakiego charakteru stosunki będą łączyć Wykonawcę z innym podmiotem; d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia 2.2) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 2.3) Jeżeli inne podmioty, o których mowa w rozdziale IV pkt.2 SIWZ będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale V: pkt.2b) i pkt.2c) SIWZ podpisanych przez te podmioty (Wykonawca nie podpisuje dokumentów składanych przez te podmioty).3.Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale XI.5 -Formularz ofertowy zawierający oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełniony i podpisany druk stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, -Kosztorys ofertowysporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynu liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku. W kosztorysie należy podać ceny jednostkowe robót. Podatek od towarów i usług należy doliczyć na końcu kosztorysu ofertowego. W przypadku braku w ofercie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. -Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; -Dokument potwierdzający wniesienie wadium -Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI.5 SIWZ wg formuły spełnia - nie spełnia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Umowa nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w SIWZ. 2.Pozostałe warunki umowne określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 4.Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w zakresie: a) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że: - zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa art.67 ust.1 pkt.5 Prawa zamówień publicznych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, - w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Podstawą dokonania zmian, o których mowa będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany terminu umownego. b) w zakresie zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT - wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalona zostanie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego. 5.Powyższe postanowienie stanowiące podstawę zmiany umowy -dotyczy pkt.1a) stanowi uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 6.Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych). 7.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tu.koszalin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Koszalińska,Sekcja Zamówień Publicznych, pok.419A, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2015 godzina 11:45, miejsce: Politechnika Koszalińska, Kancelaria Uczelni, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum lub innym wykonawcom składającym ofertę wspólną (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda: -wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie -przedstawienia opłaconej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. UWAGA : Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku, z innego dokumentu) nie wynika, że jest ona opłacona, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej opłacenia. 3. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty wymienione poniżej: - kopie uprawnień budowlanych osób wchodzących w skład Kluczowego personelu, - zaświadczeń o przynależności osób wchodzących w skład Kluczowego personelu do właściwej Izby samorządu zawodowego (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących przepisów)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie