Bydgoszcz: Remont pomieszczeń w bud. nr 65 ul. Gdańska 147 oraz w bud. nr 1, 2, 13 i 29 ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 177063 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274788 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 378 13 19, faks 52 378 13 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w bud. nr 65 ul. Gdańska 147 oraz w bud. nr 1, 2, 13 i 29 ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: Remont klatki schodowej w budynku nr 65 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.: wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, drobne roboty murarsko-tynkarskie, zeskrobanie i zmycie ścian, gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, gładzie gipsowe, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi powierzchni wewnętrznych, przygotowanie podłoża oraz ułożenie wykładziny Tarkett demontaż starej balustrady, montaż nowej z stali kwasoodpornej, wywiezienie i utylizacja gruzu. Roboty instalacyjne obejmują: wymiana fragmentu instalacji co wraz z wymiana grzejników, Roboty elektryczne obejmują: demontaż i montaż: instalacji elektrycznej, opraw oświetlenia, osprzętu, montaż nowej tablicy rozdzielczej wraz z osprzętem modułowym, wykonanie prób i badań pomiarowych. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45000000 - 7 (roboty budowlane) Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV - 45331000 - 6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) CPV - 45311000 - 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych) Część 2: Remont części pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy Remont części pomieszczeń oraz klatki schodowej w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy Prace obejmują między innymi: Budynek nr 1: zmycie starej farby ze ścian i sufitów, zagruntowanie Uni-Gruntem, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie: farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, farbami olejnymi stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny dywanowej, wywóz i utylizacja materiałów odpadowych. Budynek nr 2: Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe: wykucie ościeżnic , rozebranie ścianek działowych i sufitu podwieszanego, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykucie krat, frezowanie powierzchni lastrykowych: posadzki i schodów, obsadzenie stolarki drzwiowej, wykonanie i montaż ścianki aluminiowej, zmycie starej farby ze ścian i sufitów, zagruntowanie Uni-Gruntem, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie: farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, farbami olejnymi stolarki drzwiowej, instalacji c.o. oraz posadzki farbą chloro-kauczukową, montaż sufitu podwieszanego, wykonanie posadzki z wykładzin dywanowych, przygotowanie podłoża i ułożenie posadzki oraz stopni schodowych z płytek gresowych, wywóz i utylizacja materiałów odpadowych. Roboty instalacyjne: Częściowa wymiana instalacji c.o. (dostosowanie rur i grzejników do nowych potrzeb użytkowników). Roboty elektryczne: demontaż i montaż: instalacji elektrycznej, opraw oświetlenia, osprzętu, wykonanie prób i badań pomiarowych. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45000000-7 (roboty budowlane) Dodatkowy przedmiot zamówienia CPV - 45331000 - 6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) CPV - 45311000 - 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych) Część 3: Remont części pomieszczeń parteru budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy Remont części pomieszczeń parteru budynku nr 29 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy Prace obejmują między innymi: Budynek nr 13: przygotowanie powierzchni pod malowanie z zagruntowaniem Uni-Gruntem, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej, grzejników oraz instalacji c.o., wymiana wykładziny dywanowej, wywóz i utylizacja materiałów odpadowych. Budynek nr 29: Roboty ogólnobudowlane: wykucie ościeżnic , poszerzenie otworów drzwiowych w ściankach działowych, osadzenie nadproży, uzupełnienie tynku, przygotowanie powierzchni pod malowanie z zagruntowaniem Uni-Gruntem, wykonanie gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej, grzejników oraz instalacji c.o., wykonanie wyprawy - tynk mozaikowy, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny dywanowej, wywóz i utylizacja materiałów odpadowych. Roboty elektryczne: demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i urządzeniami, wykonanie nowej instalacji, montaż lamp oraz osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wykonanie prób i badań pomiarowych. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45000000-7 (roboty budowlane) Dodatkowy przedmiot zamówienia CPV - 45311000 - 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.10.00-6, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont klatki schodowej w budynku nr 65 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51884,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ