Rawicz: Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
Numer ogłoszenia: 176509 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154303 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, tel. 065 5465400, faks 065 5464167.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na remoncie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (sala sesyjna, gabinety burmistrzów, sekretariat oraz inne pomieszczenia i obiekty) w szczególności w zakresie wykonania robót instalacyjnych, malarskich, remoncie parkietu oraz inne prace remontowe, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót i kosztorysie zerowym dla tego zadania oraz zapisami wynikającymi z SIWZ wraz z załącznikami. 2. Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej, obejmuje w szczególności: 1) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego: a) roboty demontażowe i montażowe b) rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej, c) montaż opraw oświetleniowych zawieszanych i przykręcanych, .) d) wykucie bruzd, ułożenie i podłączenie przewodów wraz z montażem puszek, gniazd i łączników, e) wykonanie pomiarów, sprawdzenia oraz testy instalacji, f) inne prace towarzyszące wykonaniu prac. 2) Roboty w zakresie prac malarskich: a) malowanie kratek i drzwi wraz z uzupełnieniem ubytków, b) przygotowanie podłoża ścian i sufitów do prac malarskich, c) wykonanie gładzi - tynki wraz z gruntowaniem, d) tapetowanie oraz malowanie ścian oraz sufitu, e) wykonanie boazerii, f) ułożenie izolacji termicznej z wełny mineralnej, g) demontaż grzejników, piaskowanie, malowanie oraz ich ponowny montaż, h) inne prace towarzyszące wykonaniu prac. 3) Roboty w zakresie cyklinowania i lakierowania parkietu: a) cyklinowanie parkietu, b) szpachlowanie ubytków parkietu, wymiana cokołów przyściennych, c) lakierowanie parkietu lakierem podkładowym oraz nawierzchniowym, d) inne prace towarzyszące wykonaniu prac. 4) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania drobnych prac remontowych, w obiektach w których stwierdzono podczas przeglądów technicznych uchybienia, polegające w szczególności na: a) wymianie kratki wentylacyjnej , montaż nawiewników hidrosterowanych w oknie, b) uzupełnienie parapetów z blachy stalowej powlekanej, c) malowanie pomieszczeń, d) wymiana i montaż grzejników, e) malowanie okien, f) uzupełnienie tynków zewnętrznych i na cokole budynku, g) wymiana okien, h) wykonanie opaski wokół budynku, i) montaż podstawy betonowej pod rury spustowe, j) wymiana kratki ściekowej, k) naprawa parapetu betonowego, l) uzupełnienie płytek lastrykowych i ściennych, m) wymiana ramiaka dolnego okna, n) montaż kratek wentylacyjnych, o) naprawa rynien, p) wypełnienie szczeliny masą silikonową, q) inne prace towarzyszące wykonaniu tych prac. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym, 2) szkic wizualizacji sali sesyjnej, 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 4) rysunki instalacji elektrycznej sali sesyjnej (zakres robót zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem zerowym) stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl (biuletyn zamówień publicznych, zakładka: zamówienia publiczne ). Materiały te można również pobrać za opłatą w siedzibie Zamawiającego pok. 2 4. Zamawiający ustala, że w pierwszej kolejności Wykonawca przystąpi do prac remontowych związanych z remontem sali sesyjnej. Powyższe stanowi I etap realizacji zamówienia. Prowadzenie prac remontowych w pozostałych pomieszczeniach będzie uzgadniane na bieżąco z Wykonawcą. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia harmonogramu realizacji zadania. 5. W celu zaprezentowania Wykonawcom zakładanego efektu jaki Zamawiający zamierza uzyskać po zakończonych wszystkich pracach przy remoncie sali sesyjnej, Zamawiający załącza do SIWZ jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia - szkic wizualizacji sali po remoncie - załącznik nr 7. Wykonawca przy wykonywaniu robót uwzględnia wymagania Zamawiającego wynikające z zapisów zawartych w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami (w tym szkic), uzgodnieniami z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia jak również jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z zakładanym celem. 6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone (wbudowane) materiały muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, załączonym szkicem oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Wykonanie prac oraz użycie odpowiednich materiałów musi doprowadzić do założonego przez Zamawiającego celu, co oznacza, że zaoferowane przez Wykonawcę materiały muszą potwierdzać, że zastosowanie ich przy realizacji robót pozwoli na osiągnięcie efektu zakładanego przez Zamawiającego. Wobec powyższego przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania tj. tapet, koloru farb, żyrandole, oprawy, kinkiety i innych elementów mających wpływ na efekt wykończeniowy pomieszczeń. 7. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny będzie zobowiązany również do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04. 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 883 ); 2) wykonywania robót budowlanych przy czynnym obiekcie, w godzinach urzędowania. Prace pomocnicze związane z utrudnieniami i kosztami wynikającymi z wykonywania robót podczas pracy Urzędu oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsc robót ciąży na Wykonawcy. Zamawiający może na prośbę Wykonawcy wyrazić zgodę aby niektóre prace były wykonywane po godzinach urzędowania, jak również w soboty. 3) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokonywanymi w trakcie realizacji robót uzgodnieniami z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi; 4) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót oraz placu budowy, 5) wykonywania robót przy zastosowaniu takich urządzeń dostępnych na rynku, których użycie wykluczy zakurzenie i zabrudzenie pomieszczenia oraz uniemożliwi powstanie wzajemnych szkód w prowadzonych pracach, 6) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny; 7) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 9) utrzymanie placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd). 10) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót 11) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy). 8. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określone w : 1) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 3) kosztorysie ofertowym 4) Polskich Normach 9. Wymienione w dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 10. Mogące występować w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej nazwy własne producentów lub wyrobów, wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Wskazaniu takiemu należy przyjąć, że towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm lub pochodzenia materiału, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują wykonanie zadania zgodnie z ustalonymi i przyjętymi przez Zamawiającego normami i standardami. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi, itd. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.31.50-9, 45.31.10.00-0, 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.20.00-4, 45.42.10.00-4, 45.33.11.00-7, 45.43.21.14-6, 45.41.00.00-4, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 269063,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ