Gliwice: Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+140 - 66+632, gm. Kuźnia Raciborska. Usuwanie szkód powodziowych. Prace uzupełniające
Numer ogłoszenia: 176411 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+140 - 66+632, gm. Kuźnia Raciborska. Usuwanie szkód powodziowych. Prace uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+140 - 66+632, gm. Kuźnia Raciborska. Usuwanie szkód powodziowych. Prace uzupełniające. Zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje: - wykonanie wykopów oraz przekopów wykonywanych koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. III - likwidacja zatoru z rumoszu rzecznego na prawym brzegu rzeki w obszarze km 66+590 i o kubaturze - 886m3; - wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia średniego i ciężkiego luzem w ilości 838,40m3; - wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia średniego i ciężkiego luzem w ilości 103,60m3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139456,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę