Nidzica: Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10.
Numer ogłoszenia: 177111 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nidzica , Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 625 07 10, faks 089 625 07 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego na wykonanie robót budowlanych pn. Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew. 6-55/10. Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają: projekty wykonawcze, projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz na ustalonych w umowie warunkach. Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.33.22.00-5, 45.42.11.10-8, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8, 45.26.25.00-6, 45.11.10.00-8, 45.32.00.00-6, 45.11.12.00-0, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 21.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych ) przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. 17.12.2015r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu przelewem; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca jest uprawniony do wyboru formy wnoszonego wadium. 2.1. Wniesienie wadium w formie pieniężnej 2.1.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Gminy Nidzica Nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie z dopiskiem: wadium do przetargu Nr TI.271.12.2015 - Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10. 2.1.2. Kopię dowodu wpłaty (przelewu) należy załączyć do oferty. 2.1.3.Wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza uznanie kwoty przelewu na rachunku Zamawiającego. Wadium przed otwarciem ofert musi być do dyspozycji Zamawiającego, co oznacza, że musi być zaksięgowane na jego koncie. 2.1.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2.2. Wniesienie wadium w formie niepieniężnej 2.2.1. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kopercie w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 - parter) w przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. 17.12.2015r. godz. 11:00 z dopiskiem: wadium do przetargu Nr TI.271.12.2015 - Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10. 2.2.2. Kopię dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. 2.2.3. Termin ważności dokumentów wadialnych musi obejmować okres nie krótszy niż termin związania ofertą. 2.3. Zwrot wadium 2.3.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 2.3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2.3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.3.4. jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o: - koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz - prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 2.4. Skutki prawne braku wniesienia wadium 2.4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp (żądanie ponownego złożenia), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2.5. Ponowne wniesienie wadium 2.5.1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zatrzymanie wadium 2.6.1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z zawartym w niej oświadczeniem dotyczącym podwykonawstwa, które należy uzupełnić. 2. Kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o przedstawione przedmiary robót. 3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ i ogłoszeniu stanowiące załączniki do Oferty. 4. Kopia dowodu wniesienia wadium. 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ lub załącznik nr 8 do SIWZ. Zgodnie z art. 24b. ust.3 Pzp Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który nie złożył w/w listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień ws. powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z at. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 7. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego 8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5 i 6 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia w/w zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1) zmiana wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach opisanych w § 6 ust. 6, jeżeli będą one miały wpływ na cenę; 2) zmiana stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 3) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) udzielenia zamówień dodatkowych lub gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność: - wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1; - wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2; b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; d) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót; e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych; f) zgłoszenia przez Wykonawcę żądania wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, o które mowa w § 1 ust. 3. 4. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, których Wykonawca wskazał w ofercie, na inne osoby spełniające wymagania określone w SIWZ. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa z zachowaniem zasad określonych w § 10. 6. Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3 ppkt b), c), d), e) będzie równy okresowi przerwy lub przestoju. Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 3, ppkt a) ustalony będzie w oparciu o realny wpływ tych przyczyn na termin zakończenia przedmiotu umowy. 7. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, postanowienia umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nidzica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1 (pokój nr 3) lub po złożeniu pisemnego wniosku: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail: um@nidzica.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2015 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej nr 41 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Zamawiający wydaje SIWZ nieodpłatnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie