Karlino: Roboty budowlane polegające na poprawie efektywności energetycznej obiektu budynku administracyjnego w Ostrowicach
Numer ogłoszenia: 176601 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148053 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowksiego 17, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117247, faks 094 3117116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na poprawie efektywności energetycznej obiektu budynku administracyjnego w Ostrowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane, w szczególności, ocieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.), dostawę pełnowartościowych, fabrycznie nowych urządzeń i materiałów w celu wykonania przedmiotu zamówienia w budynku administracyjnym w Ostrowicach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.33.11.00-7, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 433784,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ