Wrocław: Roboty budowlane w gminnym lokalu mieszkalnym (pustostanie) przy ul. Pusteckiej 50/3 we Wrocławiu. ZZK-WP/3405/177/15
Numer ogłoszenia: 176775 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, faks 071 7777506 , strona internetowa www.zzk.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w gminnym lokalu mieszkalnym (pustostanie) przy ul. Pusteckiej 50/3 we Wrocławiu. ZZK-WP/3405/177/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane w gminnym lokalu mieszkalnym (pustostanie) przy ul. Pusteckiej 50/3 we Wrocławiu - zamówienie uzupełniające do postępowania ZZK-WP/3400/56/15.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA