Pszczyna: Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna-zamówienia uzupełniające
Numer ogłoszenia: 177067 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 32 212-80-68, faks 32 212-80-69 , strona internetowa www.pzd.powiat.pszczyna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna-zamówienia uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na sieci dróg powiatowych, zarządzanych przez Zamawiającego następujące roboty: a) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, b) remonty cząstkowe nawierzchni chodników, c) konserwacja urządzeń odwodnienia dróg, w tym monitorowanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie przepustów oraz czyszczenie rowów przydrożnych, d) utrzymanie poboczy, e) wymiana (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: - barier energochłonnych - poręczy f) wykonanie robót interwencyjnych i zabezpieczających g) odnawianie poręczy mostowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.22.12.50-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA