Wojnicz: Roboty uzupełniające - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejonie ul. Krakowska - strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi, ul. Św. Kingi, ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy, ul. Folwarczna, ul. Podlesie - etap I podetap I
Numer ogłoszenia: 176593 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170757 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wojnicz, Rynek 1, 32-830 Wojnicz, woj. małopolskie, tel. 014 6790108, faks 014 6790100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejonie ul. Krakowska - strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi, ul. Św. Kingi, ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy, ul. Folwarczna, ul. Podlesie - etap I podetap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rejonie ul. Krakowska (strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi) wschodnia część ul. Św. Kingi w Wojniczu, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do IWZ. Podstawa wyceny Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR AT-03, KNR 2-31, KNR 4-01, KNNR 6, KNR 2-25W, KNNR Wacetob 1, KNR 2-21, AW, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-18W, KNR 2-28, KNR 2-18, KNR 2-02, KNR 15-01, KNR 19-01. Zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia będzie wykonywane w następujących zakresach realizacyjnych: 1) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowska (strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi) wschodnia część ul. Św. Kingi w Wojniczu, w zakresie kanałów głównych o parametrach: a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur: PVC fi 160 - 24,0 m, PVC fi 200 - 673,0 m, b) studzienki kontrolne z tworzyw sztucznych: fi 315 mm - 1 sztuki, fi 425 mm - 30 sztuki, c) studzienki rewizyjne z kręgów betonowych: fi 1000 mm - 1 sztuki, fi 1200 mm - 1 sztuki, d) studzienka rozprężna z kręgów betonowych: fi 1200 mm - 1 sztuki, e) przewiert sterowany o łącznej długości 30,0 m, rura ochronna HD PE dn 280 mm, f) przewiert sterowany o łącznej długości 12,0 m, rura ochronna HD PE dn 225 mm, g) odtworzenie nawierzchni żwirowych - 10,00 m kw , h) odtworzenie nawierzchni asfaltowych - 26,00 m kw , i) odtworzenie nawierzchni betonowych - 45,00 m kw , j) roboty naprawcze w tym: naprawa rowów i wjazdów, naprawa drenażu, przejścia pod ogrodzeniami. 2) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył sformułowań wskazujących na konkretny produkt czy rozwążanie techniczne, dopuszcza jednocześnie zaoferowanie rozwiązania równoważnego. Pod pojęciem rozwiązania równoważnego Zamawiający rozumie zaoferowanie produktu czy rozwiązania, które w sposób funkcjonalny, wydajnościowy, wytrzymałościowy i parametrowy odpowiada produktom i rozwiązaniom wskazanym. 3) Zamawiający informuje, iż nie przewiduje udostępnienia żadnych pomieszczeń socjalnych i magazynowych dla Wykonawcy. 4)Wykonawca udzieli gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lata..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.34.00.00-2, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244544,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę