Płock: Rozbiórka budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku ul. Kossobudzkiego 12 dz. nr ew 395 w tym usunięcie azbestu (IV 6743.471.2015AD z dnia 21.09.2015 r.
Numer ogłoszenia: 176377 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153639 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 3671598, faks 024 3671598, 3671615.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku ul. Kossobudzkiego 12 dz. nr ew 395 w tym usunięcie azbestu (IV 6743.471.2015AD z dnia 21.09.2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku ul. Kossobudzkiego 12 dz. nr ew 395 w tym usunięcie azbestu (IV 6743.471.2015AD z dnia 21.09.2015 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152654,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ