Prażmów: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Uwielinach.
Numer ogłoszenia: 176499 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275330 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, woj. mazowieckie, tel. 022 7270177, faks 022 7270522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Uwielinach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Uwielinach polegająca na budowie budynku dydaktycznego z oddziałami przedszkolnymi dla istniejącej Szkoły Podstawowej w Uwielinach, na działce nr ew. 10 obręb 0023 Uwieliny przy ul. Szklonej 2. Rozbudowę stanowi nowy budynek dydaktyczny zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt jest niepodpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem użytkowym. Strop nad parterem i nad I piętrem zaprojektowano jako gęstożebrowy, nad poddaszem strop żelbetowy wylewany. Dach wielospadowy mansardowy w konstrukcji drewnianej. Posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych. Zaprojektowany budynek przylega do istniejącego budynku szkoły podstawowej. Budowa nowego obiektu wymaga przebudowy części dachu budynku istniejącego. Projektowany budynek stanowi dwie oddzielne strefy pożarowe: parter (przedszkole) - strefa ZLII, na I piętro i poddasze (szkoła) - strefa ZLIII. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego złącznik nr 8 do SIWZ. Uwaga: Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.11.00-7, 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.33.12.00-8, 45.31.22.00-9, 45.31.21.00-8, 45.31.43.20-0, 45.33.11.10-0, 45.31.00.00-3, 45.23.14.00-9, 45.23.23.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 22.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3792418,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ