Białystok: Rozbudowa posiadanych licencji systemu Serwer Archiwizacji i dystrybucji obrazów ArPACS, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-78/15.
Numer ogłoszenia: 176267 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298828 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7488510, 7488531, faks 085 7488593, 7488502.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa posiadanych licencji systemu Serwer Archiwizacji i dystrybucji obrazów ArPACS, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-78/15..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanych licencji systemu Serwer Archiwizacji i dystrybucji obrazów ArPACS w Dziale Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej siwz oraz Załącznik nr 6 do siwz Wzór umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.18.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 435185,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ