Warszawa: Rozbudowa systemów CCTV, SSWiN, SAP,KD oraz rozbudowa systemu ostrzegawczego optyczno-akustycznego uruchamianego z systemu sygnalizacji pożaru w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie..
Numer ogłoszenia: 177115 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161161 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6211031, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa systemów CCTV, SSWiN, SAP,KD oraz rozbudowa systemu ostrzegawczego optyczno-akustycznego uruchamianego z systemu sygnalizacji pożaru w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi realizacja robót budowlanych polegających na rozbudowie systemów CCTV, SSWiN, SAP,KD oraz rozbudowie systemu ostrzegawczego optyczno-akustycznego uruchamianego z systemu sygnalizacji pożaru w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ Kody CPV: Kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów Kod CPV 45312200-9 Instalowanie systemów alarmowych Kod CPV 45312200-7 Instalowanie systemów telewizji dozorowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.21.00-8, 45.31.22.00-9, 45.31.22.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 248000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ