Konin: SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ZAKŁADU USŁUG WODNYCH SP. Z O. O. W KONINIE
Numer ogłoszenia: 176261 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. , ul. Nadbrzeżna 6A, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 2467873 w. 36, faks 63 2445716.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ZAKŁADU USŁUG WODNYCH SP. Z O. O. W KONINIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ZAKŁADU USŁUG WODNYCH SP. Z O. O. W KONINIE W ILOŚCI: wodomierz wirnikowy mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzonym w specjalnej cieczy R160/100 DN 15 szt. 500, wodomierz wirnikowy mokrobieżny z liczydłem częściowo zanurzony w specjalnej cieczy R160/100 DN 20 szt. 3500, wodomierz wirnikowy mokrobieżny z liczydłem zanurzonym w specjalnej cieczy R160 DN 15 szt. 20, DN 20 szt. 50, B/R100 DN 25 szt. 50, R=160 DN 32 szt. 15, DN 40 szt. 5, przemysłowy z liczydłem w pełni hermetycznym (IP68) R=315 DN 50/200 szt. 5, DN 80/225 szt. 2, DN 100/250 szt. 2, DN 80/300/350 szt. 2, DN 100/350/360 szt. 2, uszczelka wodomierzowa fi 15/20 szt. 8000, komplet elementów redukcyjnych DN 20/15 szt. 200, komplet łączników wodomierza kute fi 15 szt. 100, fi 20 szt. 300, fi 25 szt. 40, fi 32 szt. 15, fi 40 szt. 5.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiana adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), e) zmiana asortymentu określonego w formularzu cenowym zaistniała z przyczyn niezależnych od wykonawcy, a nie skutkująca zwiększeniem ceny oferty

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuwkonin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o., ul. Nadbrzeżna 6A, 62-500 Konin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie, ul. Nadbrzeżna 6A, 62-500 Konin (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie