Zakopane: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 177069 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157953 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2017100 w. 30, faks (018) 2017104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz jednostek podległych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego oraz jednostek podległych dostawy polegające na sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz jednostek podległych, dla punktów poboru oraz prognozowanych ilościach szczegółowo określonych w załączniku Nr 7 do SIWZ. 2. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie sprzedaży energii elektrycznej dla każdej z wymienionych jednostek z osobna, na okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w planowanej łącznej szacunkowej ilości 1.285.182 kWh dla punktów poboru szczegółowo określonych w załączniku Nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, że dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z dnia 25 września 2012 roku poz. 1059 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 roku Nr 93, poz. 623 ze zm.), również na warunkach określonych w Taryfie dla energii elektrycznej oraz zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 4. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość zapotrzebowania na energię elektryczną (dla poszczególnych jednostek, odbiorców) będąca przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 5. Ponadto Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dla Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz jednostek podległych (określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ): 1) Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny; 2) Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja S.A.; 3) Dotychczasowym dostawą energii elektrycznej jest ENERGA - OBRÓT S.A.; 4) Podane grupy taryfowe są obecnymi jak i przyszłymi taryfami i nie wymagają zmiany; 5) Obecnie posiadają dwie odrębne umowy, tj. na: a) dostawę energii elektrycznej - zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz b) dystrybucję energii elektrycznej - zawarte na czas nieokreślony. 6. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po zawarciu odrębnych umów będących wynikiem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekaże wyłonionemu Wykonawcy wszelkie dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w tym stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a Wykonawca jest zobowiązany stosowne pełnomocnictwo przyjąć i dokonać w imieniu Zamawiającego (poszczególnych jednostek podległych) z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii, z zachowaniem ciągłości dostaw.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308328,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ