Rzeszów: Sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów
Numer ogłoszenia: 176481 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych , ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8537 440, faks 17 8536421.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż paliw płynnych do samochodów służbowych PZMiUW w Rzeszowie oraz Oddziałów i Inspektoratów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa poprzez tankowanie, przy bezgotówkowym rozliczeniu, paliw płynnych (Etylina Pb, ON, gaz LPG) do samochodów służbowych w n/w miejscowościach i ilościach: Zadanie 1 -Rzeszów (PZMiUW) - etylina PB 8 000 L gaz LPG 2100 L Zadanie 2 -Jarosław - etylina PB 4250 L gaz LPG 1 000 L Zadanie 3 -Sanok - etylina PB 1750 L ON 1500 L Zadanie 4 -Tarnobrzeg - etylina PB 1 100 L ON 1 400 L Zadanie 5 -Ropczyce/Dębica - etylina PB 280 L gaz LPG 1 300 L Zadanie 6 -Jasło - etylina PB 1 200 L Zadanie 7 -Leżajsk - etylina PB 450 L gaz LPG 2000 L Zadanie 8 -Lubaczów - etylina PB 570 L Zadanie 9 -Mielec - ON 1 800 L Zadanie10 -Nisko - etylina PB 1 200 L Zadanie11 -Krosno - etylina PB 850 L Podane wyżej ilości są orientacyjne, określone na podstawie zużycia paliw w 2015 r., ich ilość może ulec zmianie. Uwaga: 1. Każde z wymienionych zadań stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno zadanie, kilka wybranych zadań lub całość przedmiotu zamówienia obejmującą zadania od nr 1 do nr 11. 2. Zamawiający wymaga, aby stacje paliw dla poszczególnych zadań były zlokalizowane w granicach administracyjnych miast, których dotyczą zadania. B. Składający ofertę Wykonawca może zaproponować sprzedaż paliw przy bezgotówkowym rozliczeniu w swoich stacjach paliw zlokalizowanych w innych miejscowościach niż wymienione w pkt II.A, na terenie całego kraju. Wykaz stacji paliw z podaniem ich adresów Wykonawca dołączy do oferty jako zał. Nr 4. C. Warunki realizacji zamówienia: 1. Sprzedaż paliw płynnych odbywać się będzie przez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach wskazanych w ofercie, oraz wg wyboru Zamawiającego w stacjach paliw Wykonawcy wskazanych w załączniku Nr 4 do oferty. 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu obsługę tankowania przy bezgotówkowym rozliczeniu. 3. Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw odpowiednio do potrzeb i posiadanych na ten cel środków. Wykonawca nie może określić minimalnych limitów zakupu paliwa. 4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży świadectwo jakości zakupionego paliwa. 5. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodną z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1058). 6. Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność przeprowadzenia modernizacji którejkolwiek ze stacji paliw, podanej przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania na innej stacji paliw położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej. D. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (www.pzmiuw.pl) oraz może być przekazana Wykonawcy na jego wniosek za odpłatnością w wysokości 0,20 zł (z VAT) za 1 stronę formatu A-4..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o Wzór formularza oferty (załącznik Nr 1 do specyfikacji) oraz zawierać niżej wymienione załączniki: Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 - Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, udzielona zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.). Załącznik nr 4 - Wykaz stacji paliw Wykonawcy z podaniem ich adresów (poza zadaniem/zadaniami, na które Wykonawca przystępuje do przetargu), w których Zamawiający może dokonać zakupów przy bezgotówkowym rozliczeniu w ramach niniejszego zamówienia. Załącznik nr 5 - a/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b/ Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych zgodnie z ppkt a dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 6* - Wykaz dokumentów zastrzeżonych, jako tajne. Objęte wykazem dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zamieści w oddzielnej kopercie. Brak załącznika oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Załącznik nr 7* - Pełnomocnictwo stosownie do postanowień zawartych w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Załącznik nr 8* - Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 9*- Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- w przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów ( art. 26 ust. 2 b). * jeżeli dotyczy 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 3. Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.6 załącznik nr 5, składa dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Wymagania ogólne dotyczące sporządzenia oferty 1) Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i należy ją sporządzić na lub w oparciu o Formularz oferty. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt III.6 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie, przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Oświadczenia Wykonawców (np. zał. Nr 1, 2) oraz pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (zał. nr 9) winny być przedłożone w oryginale. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę winno być przedłożone w oryginale lub w formie kopii notarialnie poświadczonej. 3) Ofertę składa się w formie pisemnej. 4) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej. 5) Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem) w 1 egzemplarzu. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 6) Oferta, załączniki, oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenie dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie. 8) Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 9) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 10) Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt. 5. Postanowienia w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych), ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub Uchwałę Wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 KC). 3) Postanowienia specyfikacji dotyczące wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej. 4) Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5) Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą. 6) Kopie dokumentów i oświadczeń dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dokument lub oświadczenie dotyczy. 7) Oferta winna być sporządzona wg następujących zasad: a) formularz oferty i załączniki nr 1, 4, 6, 7 i 9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie, podpisane przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem, że - pełnomocnictwo, określone w art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zał. nr 7) winno być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania każdego z wykonawców, b) załączniki nr 2, 3, 5, 8 winny pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie i być podpisane przez Wykonawcę, którego załącznik dotyczy. 6. Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę polegającego na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych. 1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2) Powołując się na spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez inny podmiot, wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4) Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać w szczególności, kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, przedmiot oraz zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, w jaki sposób będzie ono wykonane, a także jakiego okresu zobowiązanie dotyczy. 5) Kopie dokumentów dotyczących podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 7. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy: a) Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) Posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, c) Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. e) Niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszych ogólnych postanowieniach umowy, w tym w szczególności w następujących przypadkach: a) Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, od wykonania których uzależniona jest realizacja umowy, b) Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy, c) Sytuacji niezależnych od stron umowy, 2. Zmiany umowy, mogą być wprowadzone w następującym trybie: a) Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmian, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu i konieczności zmiany umowy. b) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PZMiUW Rzeszów, ul. Hetmańska 9 - pok. 214 - odbiór osobisty lub przesłanie pocztą - za odpłatnością 0,20 zł za stronę formatu A-4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 08:30, miejsce: budynek PZMiUW Rzeszów, ul. Hetmańska 9 - pok. nr 222 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Miejsce i termin otwarcia ofert: PZMiUW Rzeszów, ul. Hetmańska 9 - sala konferencyjna (II p.), w dniu 09.12.2015 r. o godz. 09:00. 2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: P. Kazimierz Czuma - PZMiUW Rzeszów, ul. Hetmańska 9, tel. (017) 853 74 55. 3) Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. 4) Termin wykonania zamówienia: zakończenie: realizacja sukcesywnie do 31.12.2016 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - Rzeszów (PZMiUW).


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - Jarosław.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - Sanok.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 - Tarnobrzeg.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 - Ropczyce Dębica.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6 - Jasło.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7 - Leżajsk.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8 - Lubaczów.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9 - Mielec.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10 - Nisko.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11 - Krosno.