Piwniczna-Zdrój: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
Numer ogłoszenia: 176161 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój , ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 0-18 4464043, faks 0-18 4464186.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 2.2. Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany olej opałowy znajdują się na terenie Miasta i Gminy Piw-niczna-Zdrój. 2.3. W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1000 litrów (w temperaturze referencyjnej 15oC). 2.4. Cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie notowanej ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego z dnia 27.11.2015 r. (lub przed tym dniem, jeżeli w tym dniu cena nie była notowana). 2.5. Olej opałowy powinien spełniać wymagania obowiązującej w Polskiej norme jakościowej PN-C- 96024:2011 dla gatunku L1 2.6.Opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia: L.p. Właściwości - wartości: 1 Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3 2 Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg 3 Temperatura zapłonu, min. 56°C 4 Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s 5 Skład frakcyjny: - do 250 °C destyluje, max. - do 350 °C destyluje, min. 65% (V/V) 85% (V/V) 6 Temperatura płynięcia, max. -20°C 7 Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m) 8 Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m) 9 Zawartość wody, max. 200 mg/kg 10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg 11 Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m) 12 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09.13.51.00-5 13 Barwa (wizualna) czerwona 2.7. Szczegółowa lista obiektów do których ma być dostarczany olej opałowy podana została w załączniku nr 7 do SIWZ. 2.8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych załącz-niku nr 7) w przypadku oddania do użytku takich obiektów w trakcie obowiązywania umowy bądź wykonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy. 2.9. Ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależna od zapotrzebowania w danym sezonie grzewczym. 2.10. Zamawiający informuje, iż w poprzednim sezonie grzewczym 2014/2015 zakupiono łącznie około 246 136 litrów oleju opałowego. Zamawiający przewiduje zmniejszenie dostawy do 30% szacunkowej ilości litrów oleju opałowego. 2.11. Dostawy opału realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez zarządców poszczególnych obiektów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zamawiający zastrzega, iż maksymalny dopuszczalny przez zamawiającego termin realizacji dostawy wynosi 2 dni (od chwili złożenia zamówienia) 2.12. Według danych od osób zarządzających poszczególnymi placówkami, pojemności zbiorników na olej opa-łowy w tych placówkach wynoszą tyle, ile maksymalna przewidywana wielkość jednorazowej dostawy (zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz). Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. 2.13. Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany, zalegalizowany licznik pra-widłowo wskazujący dostarczoną/zatankowaną ilość opału. 2.14. Według ogólnych danych od osób Zarządzających poszczególnymi placówkami, ich lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami. 2.15. W trakcie realizacji zamówienia, cena za opał nie będzie podlegała waloryzacji. 2.16. Podstawą do wystawienia faktury, będzie dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C wg potwierdzenia przyjęcia przez osobę do tego upoważnioną przez Zamawiającego. 2.17. Dostawy do placówek objętych zamówieniem nie będą łączone, każda placówka zamawia opał indywidu-alnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami, mogą jednak wystąpić sytuacje zamówienia opału w tym samym czasie przez więcej niż jedną placówkę. 2.18. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy ( tj. dla ustawy Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28) 2.19. Dostawy realizowane mają być w godzinach od 8.00 do 14.00, dokładne godziny Wykonawca powinien ustalić z odbiorcą telefonicznie. 2.20. Zamawiający wymaga by faktury za opał były dostarczane w formie papierowej. 2.21. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczanego opału, zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczonego opału oraz przekazania ich do analizy (w obecności Wykonawcy), zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3170. 2.22. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju opałowego aktualny certyfikat jakości oleju opałowego. 2.23. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do faktury druk oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma od-powiadać dokumentacji przetargowej. 2.24. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych rosz-czeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag do treści siwz., 2.25 Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV: przedmiot główny: 09.13.51.00-5 - Olej opałowy.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium; 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium: 8 000,00 zł ( słownie; osiem tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju, BS Piwniczna, nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001, z adnotacją wadium - Sukcesywna dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) w terminie do 09.12.2015r Sposób przekazania: oryginał dołączony do oferty; 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego; 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie; 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specy-fikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela; 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium, Wyko-nawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu; 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza; 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium nie-zwłocznie po zawarciu umowy; 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP. A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 PZP. A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d PZP. A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A.6) Inne dokumenty zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody. b) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. c) Wprowadzenia podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy d) Zmiany stawki podatku VAT. e) Dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych w liście obiektów) w przypadku oddania do użytku takich obiektów w trakcie obowiązywania umowy bądź wykonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy. f) w zakresie przedmiotu zamówienia, w okolicznościach, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych g) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu dostaw, h) gdy zamiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piwniczna.pl, baner BIP
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul.Rynek 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój Pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 07.01.2016.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie