Połaniec: Sukcesywna dostawa paliwa na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec
Numer ogłoszenia: 176543 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160451 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27/218, 28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8650305, faks 015 8650328.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliwa na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec, tj. benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, przeznaczonego do samochodów UMiG w Połańcu oraz samochodów OSP . 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA: a) Całkowita dostawa szacowana jest na: - benzyna bezołowiowa 95 - 6 000 litrów - olej napędowy - 17 500 litrów b) Ilości benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 i oleju napędowego są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości wymienionych produktów. c) Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Połaniec oraz samochodów OSP. d) Cena za zakup 1 l benzyny bezołowiowej 95 i 1 l oleju napędowego będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji e) Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. f) W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. g) Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem. h) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów i sprzętu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138386,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ