Kamińsk: Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego pieczywa
Numer ogłoszenia: 176803 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76603 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Kamińsku, ul. XXX - lecia 1, 11-227 Kamińsk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7617400, faks 089 7617444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Służba Więzienna. Zakład Karny w Kamińsku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego pieczywa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego pieczywa. CHLEB ŻYTNI w ilości 150 792 kg, (około 1 030 szt. dziennie) o zawartości mąki pszennej 60 %, mąki żytniej 40%, wadze 1 szt. 0,40 kg, kształcie - z koszyka - krojony i paczkowany w woreczki foliowe. Pieczywo żytnie następnie powinno być pakowane w pojemniki ażurowe zwrotne po 15 sztuk. CHLEB PSZENNY w ilości 26 352 kg, (około 180 szt. dziennie) o zawartości mąki pszennej 90 %, mąki żytniej 10 %, wadze 1 szt. 0,40 kg, kształcie - z foremki - krojony i paczkowany w woreczki foliowe. Pieczywo pszenne następnie powinno być pakowane w pojemniki ażurowe zwrotne po 10 sztuk. BUŁKA PSZENNA typu kajzerka - w ilości 1 452 kg, (około 1 210 szt. jednorazowo) o wadze 1 szt. 0,05 kg. Bułki pszenne powinny być pakowane luzem w pojemniki ażurowe zwrotne po 50 sztuk.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 283185,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ