Warszawa: Swiadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Numer ogłoszenia: 176953 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny , ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Swiadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i porządku na terenie posesji oraz w obiektach będących własnością Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: 1) część I: usługa utrzymania czystości i porządku na terenie posesji oraz w garażu podziemnym Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie 2) część II: usługa kompleksowego sprzątania powierzchni obiektów użytkowanych na potrzeby Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.62.00.00-9, 77.30.00.00-3, 90.61.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla części I - 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych); 2) dla części II - 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 t.j.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 07 1130 1017 0020 1462 0720 0003 w Banku Gospodarstwa Krajowego w tytule przelewu podając: Wadium w postępowaniu nr: NInA_PN_9_2015, prowadzonym przez Narodowy Instytut Audiowizualny Część 5. W przypadku wadium składanego w pieniądzu za wadium wniesione w terminie uznaje się wadium zaksięgowane na rachunku zamawiającego w chwili upływu terminu składania ofert, tj. w dniu i o godzinie wskazanych w Rozdziale XI ust. 2 SIWZ. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać jednoznacznie nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, kopię dokumentu(-ów) należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu(-ów) stanowiącego(-ych) wadium należy umieścić w osobnej kopercie. Koperta zawierająca oryginał dokumentu(-ów) wadium powinna być umieszczona w kopercie z ofertą. Koperta powinna być opisana: Oryginał dokumentu wadium w postępowaniu NInA_PN_9_2015. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Ustawy PZP).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: 1) w przypadku ograniczenia środków finansowych jakimi dysponuje zamawiający - ograniczeniu ulegnie odpowiednio zakres rzeczowy zamówienia, termin i cena, 2) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami, które mogą stanowić podstawę do zmiany zakresu i sposobu realizacji zamówienia oraz terminu i ceny: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) profilowa działalność zamawiającego, uniemożliwiającą terminowe realizowanie prac bądź powodującą przerwy w realizacji umowy, d) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy w tym w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, e) wystąpi konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z czasowej niemożności udostępnienia przez zamawiającego wykonawcy, któregokolwiek obiektu wymienionego w załączniku nr 1 do umowy, f) wystąpią ważne powody, uprawniające zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy, np. rażące naruszanie przepisów prawa lub naruszanie regulacji wewnętrznych zamawiającego, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy, utrata zaufania do wykonawcy, zmiana profilu działalności wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nina.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/4 02-739 Warszawa Budynek C II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/4 02-739 Warszawa Budynek C II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie posesji.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie czystości w budynkach.