Łódź: Sytuacja awaryjna - wymiana stolarki drzwiowej w budynku położonym w Lodzi, przy ul. Podgórnej 25 - drzwi do klatki schodowej i w budynku, przy ul. Mazurskiej 21 - drzwi do lokalu użytkowego
Numer ogłoszenia: 176651 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna, ul. Lubelska 9/11, 93-129 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 684 52 19, faks 42 684 52 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sytuacja awaryjna - wymiana stolarki drzwiowej w budynku położonym w Lodzi, przy ul. Podgórnej 25 - drzwi do klatki schodowej i w budynku, przy ul. Mazurskiej 21 - drzwi do lokalu użytkowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki drzwiowej w budynku położonym w Lodzi, przy ul. Podgórnej 25 - drzwi do klatki schodowej i w budynku, przy ul. Mazurskiej 21 - drzwi do lokalu użytkowego - zgodnie z przedmiarami inwestora..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7718,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę