Oleśnica: Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy. Wartość zlecenia na techniczną obsługę stałą lub świadczenie usług jednorazowo nie może przekraczać kwoty 10.000,00 zł netto.
Numer ogłoszenia: 176363 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163053 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3980911, faks 071 3980912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy. Wartość zlecenia na techniczną obsługę stałą lub świadczenie usług jednorazowo nie może przekraczać kwoty 10.000,00 zł netto..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: w budynkach mieszkalnych i usługowych zarządzanych przez ZBK w Oleśnicy, tj. w 34 budynkach mieszkalnych i 15 budynkach użytkowych, w których łącznie znajduje się 352 lokale mieszkalne i 92 lokali użytkowych. .w komunalnych lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenach zarządzanych przez ZBK w Oleśnicy - na zewnątrz budynków , o łącznej powierzchni 170.953 m2. na placach zabaw zarządzanych przez ZBK w Oleśnicy w ilości 87 sztuk.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.11.12.91-4, 45.11.27.23-9, 60.00.00.00-8, 60.12.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 694444,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ