Korczyna: UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO
Numer ogłoszenia: 176573 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162043 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Korczyna, ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna, woj. podkarpackie, tel. 013 4354080, faks 013 4354096.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 738 046,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Kredyt uruchomiony będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015r. na podstawie odrębnych dyspozycji. 3. Zamawiający zastrzega prawo do niewykorzystania całości kredytu. 4. Spłata kapitału będzie dokonywana w 18 ratach w okresie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia 31października 2025 roku według poniższego harmonogramu: 1. 2016-05-31 35 582,00 2. 2017-05-31 30 000,00 3. 2018-05-31 50 000,00 4. 2018-10-31 50 000,00 5. 2019-05-31 50 000,00 6. 2019-10-31 50 000,00 7. 2020-05-31 50 000,00 8. 2020-10-31 50 000,00 9. 2021-05-31 50 000,00 10. 2021-10-31 50 000,00 11. 2022-05-31 146 558,00 12. 2022-10-31 146 558,00 13. 2023-05-31 146 558,00 14. 2023-10-31 146 558,00 15. 2024-05-31 146 558,00 16. 2024-10-31 146 558,00 17. 2025-05-31 196 558,00 18. 2025-10-31 196 558,00 Razem 1 738 046,00 5. Spłata odsetek w ostatnim dniu każdego miesiąca, a gdy ten jest dniem wolnym - pierwszy roboczy następnego. 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez dodatkowych kosztów. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienionymi w SIWZ. 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 3M powiększoną o marżę banku. Stawka WIBOR - 3M ustalana dla kolejnych okresów obrachunkowych będzie średnią arytmetyczną stawek WIBOR - 3M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Stopa procentowa ulegała będzie zmianie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. 10. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego do 31.12.2015r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 11. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ