Katowice: Ubezpieczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Numer ogłoszenia: 176469 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie , ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, obejmujące: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia). 2. Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym oraz umowie ubezpieczenia: Ubezpieczający/Ubezpieczony Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/Województwo Śląskie 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 NIP: 954-22-60-713 REGON: 276284638 www.slaskie.pl 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres ubezpieczenia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt III.4.1) składają w taki sposób, aby potwierdzały łączne spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.3) za wyjątkiem potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje, które składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.4.2) i III.4.4) składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; d) w razie dokonywania przez Zamawiającego zbywania majątku; e) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń) mogących wystąpić u Zamawiającego; f) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; g) zmiana zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju i miejsca działalności; h) zmiany brokera ubezpieczeniowego; i) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 2. Zmiany, o których mowa w pkt 1 pkt d)-i) nie będą pociągały za sobą zwiększenia wartości zamówienia podstawowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna p. 164, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III.4.2). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Ww. warunek każdy z podmiotów oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 2. Zamawiający, w ramach zamówień uzupełniających, na podstawie odrębnych umów, zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewiduje możliwość dokonania doubezpieczeń związanych w szczególności ze zwiększeniem posiadanego majątku, uaktualnieniem wartości, koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody lub odnowienia wykorzystanego limitu. 3. Możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 2 Zamawiający przewiduje w trybie z wolnej ręki, do wartości nie przekraczającej 40% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku zmiany ustawy Pzp - innego trybu postępowania przewidzianego dla zamówień uzupełniających. 4. Składka za ubezpieczenie określone w pkt 2 będzie wyliczana na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie