Lubin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z podległymi jednostkami - Ubezpieczenie pojazdów Gminy Miejskiej Lubin
Numer ogłoszenia: 177055 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 7468129, 7468277, faks 076 7468287 , strona internetowa www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z podległymi jednostkami - Ubezpieczenie pojazdów Gminy Miejskiej Lubin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Gminy Miejskiej Lubin.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA