Opatowiec: Udzielenie Gminie Opatowiec i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 704.360,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok
Numer ogłoszenia: 176391 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec , Rynek 3, 28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie, tel. 41 35 18 052, faks 41 35 18 034.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Opatowiec i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 704.360,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe przeznaczenie kredytu:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok w kwocie: 704.360,00 zł,
Opis przedmiotu zamówienia:
- kredyt długoterminowy z okresem spłaty kapitału do dnia 31.12.2026 r.
- kwota kredytu 704.360,00 PLN udzielona będzie jednorazowo na wniosek gminy Opatowiec, przy czym ostateczny termin uruchomienia kredytu przypada na dzień 31.12.2015 r. Przed uruchomieniem kredytu gmina Opatowiec złoży dyspozycję - przynajmniej 3 dni robocze przed uruchomieniem kredytu. W przypadku nie uruchomienia kredytu w całości do dnia 31.12.2015 r. gmina Opatowiec zastrzega sobie prawo nie pobierania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż kredyt długoterminowy będzie uruchomiony w całości dnia 21.12.2015 r.
- Spłata kapitału w stałych ratach kwartalnych,
- Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania kredytu w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
- Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
- Zamawiający przewiduje spłaty kapitału w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału począwszy od dnia 31.03.2017 r. do dnia 31.12.2026 roku,
- Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych, na 15 dzień każdego miesiąca następującego po końcu kwartału kalendarzowego, począwszy od dnia 15.01.2016 r. do dnia 31.12.2026 roku,
- Jeżeli dzień spłaty kapitału lub odsetek przypada w dzień świąteczny lub sobotę to za dzień spłaty raty kapitałowej lub odsetek powinien być uważany następny dzień roboczy,
- Szczegółowy zakres realizacji niniejszego zamówienia określają Istotne postanowienia do umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.
.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2026.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł. (Słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. 10.12.2015 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone tylko w formie pieniężnej .
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kielcach Odział Nowy Korczyn Filia Opatowiec nr 66 84930004 0179 0300 0404 0003

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

*Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U.2015.128), lub dokumenty równoważne (wg załącznika nr 2 do wzoru formularza oferty).
*Dowód wniesienia wadium (według załącznika nr 11 do wzoru formularza oferty).
*Wzór umowy o udzielenie kredytu bankowego (według załącznika nr 12 do wzoru formularza oferty).
*Symulacja spłaty kredytu ( według załącznika nr 13 do wzoru formularza oferty).
*Dokumenty podmiotów zagranicznych (według załącznika nr 14 do wzoru formularza oferty).
*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231).
*Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane z tłumaczeniem na język polski. (Dokumenty dotyczące powołania konsorcjum (według załącznika nr 15 do wzoru formularza oferty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie:
*zmiany strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,
* zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
* zmiana walut w jakiej prowadzone będzie rozliczenie w przypadku jej ustawowej zmiany w trakcie obowiązywania umowy - w takim przypadku kapitał przeliczony będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a oprocentowanie WIBOR 1M średniomiesięczny zmieniony będzie na EURIBOR 1M średniomiesięczny,
*zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana ta nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy,
* zmiany terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek,
* zmiany rachunków bankowych określone w umowie,
* w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.
*zmiany stopy oprocentowania wynikłej ze zmiany stawki WIBOR 1M - marża banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian umowy wymaga się pod rygorem nieważności i zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminy.com.pl/opatowiec
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatowcu , ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec. Pokoju nr 8 i 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Opatowcu , ul Rynek 3, 28-520 Opatowiec pokój nr 2 (Sekretariat Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie