Czersk: Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych na terenie Gminy Czersk - etap I - zamówienie uzupełniające - 2
Numer ogłoszenia: 176599 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, tel. 052 3954860, faks 052 3954811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych na terenie Gminy Czersk - etap I - zamówienie uzupełniające - 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych na terenie Gminy Czersk - etap I. Przedmiotem zamówienia są budowlane w zakresie układania nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych na terenie Gminy Czersk: -chodnik - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu - 100m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7967,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę