Wrocław: Usługa ochrony mienia na potrzeby Parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 176613 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259268 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 77 10 905, faks 71 77 10 904.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony mienia na potrzeby Parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług usług ochrony fizycznej mienia oraz dozoru obiektu Parkingu podziemnego pod Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu oraz w bezpośrednim otoczeniu obiektu tj.: 1) stała w godzinach od 05:30 do 24:00 ochrona mienia w obiekcie Parkingu podziemnego pod Narodowym Forum Muzyki, pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław oraz w otoczeniu obiektu, w systemie patrolowo-obchodowym, w tym także otwieranie obiektu we wskazanych godzinach oraz jego zamykanie i zabezpieczenie przy użyciu wbudowanych urządzeń Zamawiającego. 2) ochrona mienia w trakcie wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego lub jego jednostki, 3) doraźna bezpośrednia ochrona osób i mienia i wsparcie dla prowadzonych czynności w systemie patrolowo-obchodowym w postaci patrolu interwencyjnego - doraźna bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, będzie realizowana w postaci interwencji wykonywanych przez grupę interwencyjną w przypadkach działań osób trzecich zagrażających zniszczeniem, dewastacją, uszkodzeniem, włamaniem, kradzieżą i innym naruszeniem substancji chronionego mienia, a także w innych sytuacjach zagrażających powstaniem szkody na ochranianym mieniu lub bezpieczeństwu życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie i w otoczeniu obiektu. Czas dojazdu grupy interwencyjnej nie powinien być dłuższy niż 10 minut. Dostępność grup interwencyjnych to 24h/dobę i obejmuje również podjęcie interwencji w związku z działaniami wykonywanymi w zakresie opisanym w §3 ust. 1 pkt 13) wzoru umowy, 4) ochrona w trakcie wydarzeń w postaci zabezpieczenia imprez organizowanych przez Zamawiającego - zgodnie z OPZ. 5) świadczenie usług informacyjnych nt. Parkingu podziemnego pod Narodowym Forum Muzyki i zasad poruszania się po nim, 6) usuwanie bezdomnych i innych osób postronnych nie wykorzystujących Parkingu podziemnego pod Narodowym Forum Muzyki zgodnie z jego przeznaczeniem, 7) ochrona osób i mienia powinna być wykonywana zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz w oparciu o wydane przez Wykonawcę regulaminy, instrukcje i plany służb uwzględniające specyfikę obiektu Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81105,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ